Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

644

b1erk. waardige ontdekking, enz.

. wilde varen. Ekctriciteit en Magnctismus zouden de krachten zijn, waardoor zij zich in de hoogte hield. Tot dat einde was de_ bodem van ijzerblik, en op denzelven (rond een kistje met eenen grooten zeilfteen; daarbeneven was ook de bodem nog belegd met biezen, welke door verfcheidene (hoeren met barnfteenen koralen, die boven opgehangen waren, door eene electrieke kracht, welke zij door het befchijnen der zon verkregen, zouden aangetrokken worden.

Men ziet hieruit, dat zekere Natuurkundigen, te die;i tijde, geloofden, dat de barniteen, door de zon befchenen, eene electrieke aantrekkingskracht verkreeg; deze Natuurkundigen wisten verder, dat twee zulke ligchamen, met die kracht begaafd, elkander afftootten: en hieruit kon dus Hgtehjk de gedachte ontftaan , dat., wanneer men barnfteen in den appel van het torenfpits deed, en deze alsdan door de zon befchenen wierd, dezelve de kracht zoude bekomen, om eene electrieke onweerswolk af te (tooien. Dat hiertoe altoos gelijkfoortige ekctriciteiten vereischt worden, was zekerlijk toen nog niet bekend; ook kan men het dien Natuurkundigen wel vergeven, dat zij koralen, wegens eene uiterlijke gelijkvormigheid, even zoo dienftig oordeelden als barnfteen, en bij mangel van dezen, gene daartoe even gefchikt achtten, te meer, daar het koraal en de barnfteen, als opfchik gebezigd, zoo blijkbaar dezelfde dienften doen.

gesprek tussciien cicero en lord x chesterfield,

cicero.

Verfta mij wel. Ik weet de zoete bevalligheden des levens op prijs te fchatten. Gefpraakzaamheid, gedienfügheid, het welvoegelijke in het gedrag, indien zij door de wiisgeeren niet onder de deugden gerangfchikt zijn , (laan gewisfelijk met dezelve in verband, en hebben een' vermogenden invloed op de bevordering van het maatfchappeliik geluk. Jk heb dezelve aangeprezen, zoowel als gij. Maar ik houd (taande, en zal

door

Sluiten