Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ENGELSTUK KE

gedachten over den zaligmaker der WERELDS

De onderfcheidene benamingen van onzen Heere, die wij in tle Gewijde Schriftfin ontmoeten, kondigen zijne zending aan, of hebben hare betrekking op de boedanigheden en posten, die hij op denaarde bekleedde. 'Christus beteekent den beloof'W suesstas, den gezalfden Koning van den Stam Juda , wien al de öude Profeten getuigenis gaven, en wiens Koningrijk geen einde zal hebben. Jezus beteekent den Zaligmal<er, wiens zegepraal over den dood voorfchaduwd werd in die vroege troostbelofte aan onze eerfte ouderen,- dat het zaad der vrouwe den kop der flange zon veroiorfelen, door de herftelling van het geheele menschdom in eenen ftaat van zaligheid. Gelijk de dood de bezoldiging der zonde is, zoo is het eetiwig leven de gave Van god door jezus Christus; en allen, die door het geloof leven, zullen het ontwijfelbaar .beërven. Hij was het groote Zoenoffer, hetwelk de zonden der wereld wegneemt. Zoon van god duidt aan zijne hooge afkomst en waardigheid; zoon der menschen , zijne vernedering, nederigheid en menfeheliikheid. In eenen minder verhevenen zin wordt adam. de Zoon van god genoemd, en droegen deugdzame menfchen den naam van Kinderen van gqd; benamingen, aanduidende eene bijzondere gunstbetöoning, hooge eere, vrijheid van wil, en vatbaarheid voor eene glorierijke Onfterfelijkheid. Emmanuel, of god met 'ons, is eene krachtige befchrijving van de Goddelijke goedheid en nederdalende infchikkelijkheid omtrent het m'enschdom, betoond in het zenden van iemand in on2e natuur, om de wereld te hervormen, die in alles overeenkomftig den Goddelijken wille te werk ging.

Toen ónze Heer 'smenfchen natuur aannam, werd hij blootgefteld aan al, de onzondige zwakheden, aart welke wij onderhevig zijn; hij ondervond onze behoeften, «i begaf zich vrijwillig in onze om Handigheden, om te beter ons heil te bewerken , en ons te bewenk.nq. 1807, NO. ïg. Vt gen

Sluiten