Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONGEMEEN VET EN ZWAAR KIND. 6?9

der beenen, fnel sinds en weer, en fchoof zich aldus vri' behendig voort. Omtrent een half jaar te voren, konde bet, roet de armen ergens op leunende, nog {taan; maar thans maakte de last des bgcbaarös, de kleinheid van de voorde deelen der voeten, en de overhangende buik, het gaan en liaan haar onmogelijk. Voor het overige toont het kind in de armen en handen eene fpierkracht, welke de gewone in dezen ouderdom te boven gaat; ook fcheen mij het_ beengeltel een weinig fterker, dan anders bij een tweejarig meisje plaats heeft. De horizontale omtrek des fchedels, over de wenkbraauwen, waar niet veel vet aan te treffen was, en alleenlijk de dikte van het hoofdhaar eenige misrekening zou kunnen baren, bedroeg omtrent ai duim, en Overtrof, bij gelijke meting, die van vele meisjes van vier of vijf jaren. '

Aaneengefchakeld te fpreken, kon het nog met, ondertusfchen beieekende zij de perfonen die omtrent haar waren en andere voorwerpen en begeerten, altijd met bepaalde klanken, zonder zich met eene bloote teekenfpraak te vergenoegen. De ademhaling was 111 het minfte niet bezwaard. De ontlastingen, door de pis, den ftoelgang, en het zweet, waren , vojgens de verklaring der ouders, in alle opzigten als gewoonlijk. — Hoogst beiano-riik moest het mij, natuurlijk, wezen, de in- ot uitwendige onhandigheden op te fporen, welke aanleiding konden geven om de oorzaak van dit verfchijnfel met eenigen grónd te gisfen.

Het voorkomen der ouders was niet van dien aard, om te kunnen vermoeden, dat de vetheid een erfgoed der familie zoude zijn; en de hun zóó lastig vallende zwaarlijvigheid huns "kinds, was hun, om die reden, ook te eenemaal onverklaarbaar, dewijl noch zij, noch. één hunner andere kinderen, in eenig tijdperk des levens, daarmede eenige gelijkheid hadden gehad —~_ Even zoo weinig fchijnt de hoeveelheid ot de ho^danigheid van het voediel, de eerfte aanleidende oorzaak te wezen. Het kind eet niet meer dan andere kinderen van haren ouderdom, en ook niets anders , dan de bij ons gewone uit melk en meel bereide fpijzen, als brij, enz. 't Is waar, de moeder zoogt het kind nog; dan, de kinderen twee jaren en langer te zogen, is op het land niet ongewoon, en ik heb kinderen van eene Vv 4 ge-

Sluiten