Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongemeen vet en zwaar kind. <J8j

Den ïa Junij, werd het kind naar Tubingen gebras*. Ik vond aan hetzelve niets veranderd; alleenlijk was de lengte, de Omtrek, en het gewigt desligchaams, aanmerkelijk toegenomen.

Den 30'Julij, ontving ik berigt uit Stuttgardt, alwaar het 'kind zich toen bevond, dat hetzelve over de 70 pond woog, en dat het, ofl'choon van de 'moeder gefpeend , en federt verfcheidene weken grootendeels met brij en melk gevoed, nogtans in dikte en zwaarte gedurig toenam. Het begon nu eerst water te drinken, en had intusfeben eenen zuchten buikloop, door welken echter noch hare krachten, noch hare levendigheid, in het minfie iets fchenen te lijden. Om dezen tijd , had zij de in dezen ouderdom gewoonlijk voorhanden zijnde 20 tanden ten volle.

Tubingen, den 12 Augustus, 1806. ~ Georc jüger,

Med. Stud. in Tubingen,

de herbergzaamheid , en de diens tbetooningen in het dagelijksche leven»

In de dagen van horatius ging den bewoneren van Brittanje de naam na van woestheid in hun gedrag omtrent de vreemdelingen. 5 6

Vifam Britannos hospitibus feros, .

Hoewel de befchuldiging beden ten dage onregtvaardig zijn zoude, moet het, echter, erkend worden, dat in de houding van een onverbasterd' Engelschwan zich eene afkeerigheid vertoont, die het gevoelen fchiint te bevestigen, dat hij een gedeelte van den oneezeHiren aard zijner voorouderen heeft geërfd. Welke ook zlne natuurlijke geneigdheid moge wezen, zeker is het dat wat aangaat de openhartige gemeenfehap en deonbekrom! pene opvoeding, die in dezen tijd algemeen is aange. uo-

Sluiten