Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6c.6 karakterschets van peter den grooten,

foldaten," antwoordde de Czaar, ,, zijn gelijk an» a, dere foldaten, en konden niets meer doen; maar god ,, heeft het twijfelachtige lot des oorlogs beflist. Wat

mij aangaat, ik heb mjj '(leeds herinnerd aan de ,, woorden uit de Schrift: bid en werk. Ik heb, zoo „ veel in mijn vermogen ftond, het eerfte bevel ten „ uitvoer gebragt: mijne foldaten hebben, met gods „ hulp, aan het andere voldaan. Mijn Heer de Am3, basfadeur! zeg aan den Koning, uwen meester,

dat hij hetzelfde doe, en hij zal, even gelijk ik, wel „ Hagen."

Men zou zich zeer bedriegen, met uit zijne milddadigheid te befluiten,, dat hij een flecht Oeconomist was, of dat hij zijne weldaden, zonder uitzondering, uitoefende. Hij verteerde geen dukaat, zonder te weten hoe, en waarom.

beschouwing van dresden.

Door Mr. f. w. gordon.

Sakfen's hoofdftad is voorzeker eene der bekoorlijk (re en aanminnigfte fteden van Europa, hetzij men zijn oordeel ontleene uit hare betoover'ende ligging, hetzij uit de heerlijke kunstverzamelingen , welke zij bevat, of wel zijne aandacht hechte op de prachtige gebouwen, die zich in haar midden bevinden; en dit alles zamenpaart met de heufche, levendige en innemende manieren der befchaafde bewoners.

Midden in Duitschland, aan de fchoone Elbe-ftroora gelegen, die de (tad in twee ongelijke deelen fcheidt, door eene majostieufe fteenen brug te zamen veraenigd, welks vveêrga men te vergeefs op de Ssineyoï op eenige andere, rivier, welke op het vaste land van Europa de hoofdlieden befpoelt, zou zoeken. Dit pracht¬

volle kunstgewrocht, op 17 fteenen bogen rustende, met een gedenkteeken, ter eere van augustus den «» verfierd, en met '34 lantarens voorzien, is ruim 5°° fchreden lang, en zoo breed, dat de rijtuigen overvloedige ruimte hebben, om zich te eroderen, daarbn te 0 we-

Sluiten