Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWING VAN DEESPEN, 699

vallige geniën opmerken, en daarbij tevens de ware hul* de bewijzen, aan den kunstminnenden fnjaak der Sakfifche Vorften, welke hunue fchatten hefteed hebben, tot het verzamelen van zoo vele edele kunsttafereelen.

Dan ook nog op eene andere verzameling van fchatten en'kunstwerken, die eenig in hare foort is , kan Dresden bogen; 't is die Schatkamer, in het binnenfte van het Vorllelijk Paleis, bekend bij den naam van t

Groen Gewelf. — Eene mengeling van fchitterende

kostbaarheden, en aardige gewrochten van kunst, is hier in 7 zalen verdeeld. -— De eerfte, de Bronskamer geheeteu, bevat eenen fchoonen en kunstvolk n voorraad van allerlei modellen, borstbeelden, antiques,enz.

van brons vervaardigd. De tweede, de ivoor ka-

«ner «enaarad, heeft eene uitmuntende collectie var, de hevalligst uitgevoerde kunstftukken, waaronder een oorloVchiP, behalve de kanonnen en het touwwerk , (welke van verguld zilver en gouddraad zijn;) van ivoor gemaakt, zelfs de zeilen, dun als het fijnfte papier,

zijn van die ftofFe genomen. Aan de derde zaai

wordt den naam van Haardkamer gegeven, ter zake van den fraa'rjen porceleinhaard, met paarlen en jaspis

ingelegd. Van daar in de vierde, de Bufetkamer

geheeten, tredende, ziet men bekers van masnef goud, en meer andere ftukken van de grootfte waardij, mt dit edele metaal, of uit zilver vervaardigd, en onder de belangrijke Hukken van eenen anderen ftempel, behoort gewis een kabinet van barnfteen, uit bijkans alle

kleuren, die deze fteen oplevert, zamengefteld. — -

De vijfde zaal, de kamer der kostbaarheden genoemd, voldoet volkomen aan dezen veelbeloovenden titel, daar vindt men, trouwens, beeldig fraaije meesterftukken

van mozaïk, geëmalieerde antiqiïe vazen , een'

interesfanten kristallen bol, 15 pond wegende, en zoo

vale andere werken van waardij of kunst. ■ Aan de

zesde zaal geeft men den naam van Wapenkamer uit hoofde dat er de wapens te zien zijn van al de Saküfche landfchappen, voorts de kroon, fchepter, enz,, welke bij de Koninklijke krooning van Polen plegen gebruikt te worden; alles van goud, met diamanten bezet. — Als men nu deze 6 zalen, die alreeds zoo veel fchats en fierlijks ten toon fpreiden, gade geflagen heeft, treedt men in de zevende zaal, welks kostbaarheden zoo important zijn, dat de vorige kamers te za-

meu

Sluiten