Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWING VAN DRESDEN»

70i

hoort, laat zich in al zijne bekoorlijke welluidendheid, op zon- en feestdagen hooren, wanneer er onder het vieren van de Mis, een allerheerlijkst groot concert gehouden wordt. . . ...

In' deze, in zoo vele opzigten, begunft.gde ftad, woont eene volksmenigte van 50,000 zie.en, in geen ongemeen groot aantal huizen verdeeld, alzoo de verfchillende etages, die in de meeste huizen, althans in de eigenlijke ftad, ten getale van 4 zijn, zoo vele onderfcheidene huisgezinnen bevatten. De woonge¬

bouwen zijn meestal wel en regelmatig opgetrokken, en verfcheidene Paleizen van de Grooten des Rijks, verforen de ftad, doch zouden, gelijk meer andere fraaije gebouwen, een brillaftter voorkomen hebben, bijaldien al de ftraten, naar evenredigheid der hooge huizen, eene genoegzame breedte hadden.

• üe Sakfen, vooral de Dresdenaars, vereeren naauwlettend alles, wat tot het rijk der mode en luxe behoort, en beminnen opgetogen alle uitfpantikigeu en feestvieringen, met dans en muzijk verbonden.

Toen hunne Vorften den Poolfchen troon bellegen, fchitterde weldra, te Dresden, een veel grooter luister, dan in andere zetels der Duitfche Vorften; men was er ijverig op uit, om de pracht en praal, welke aan het Hof van Verlailles heerschte, naar te bootfen; de majekeit van den troon, werd nu-door een luisterrijk hof, en een' zwierigen adel verhoogd; hierdoor (tegen wel de fraaije kunften, en alle handwerken daarmede vermaagfchapt, aanmerkelijk omhoog: dan het zaad der zedeverbastering , groeide daarbij even welig op, zoodat de Wijsgeer zuchtte, bij 't zien veld winnen van vreemde en galante zeden, en de achtbare Duitfcher met deernis ontwaarde, dat het oorf'pronkeiiik karakter der natie, in het middelpunt des Duitfchen Rijks, zoo grootelijks verbasterd werd. ,;

Deze heerfchappijvoerende invloed van uitlandlche zeden, ftraalt nog ten huidigen dage, in de manieren en levenstrant der Sakfen, duidelijk door, en, offchoondezelve voor 't oog een lagchend aanfchiin voortbrengt, en de vreemdeling, van de meer gedwongene en ftatige manieren , welke in fommige Duitfche Staten heerfchen , al fpoedig verzadigd, volvaardig aan 't innemend air, en den uitlokkenden levenstrem der Sakfen, allen

lof

Sluiten