Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 04 MERKWAARDIGE ANECD0TEN VAN DANKBAARHEID j

gij u daarop verlaten zoudt. Dan, het zij, hoe het wil: ik zeg u nog eens, dat, zoo gij er op vertrouwt, gij geen reden zult hebben , het u te beklagen."

De Commandant ging hierop weg om den Grootmeester Don pereélos verflag te doen. De wijze,

waarop osman fprak, de oogenfchjjnlijke opregt-

heid, zoowel als het zonderlinge van dit voorval, maakten zoo veel indruk op arnaud , dat hij rerltond naar het Spaanfche fchip terug keerde, en met den Kapitein voor zes honderd zecbinen overeen kwam, die hij als den prijs voor osmans vrijheid betaalde. Hierop bragt hij hem aan boord van een zijner eigen fchepen, gaf hem eenen Wondarts mede , en verzorgde hem van alles, wat bij tot zijn onderhoud en zijne genezing noodig had. In korten tijd was osman buiten gevaar.» , ,

Osman had zich tegen zijnen weldoener geuit, aai hij , wegens het voorfchot van geld, dat hij voor hem gedaan had, naar Konltantinopel wilde fcöfa«°;nzo°. j u- • i ■ Aa uïnAen van eenen man be-

dra hij zich echter m de nancien va vond, die zoo veel op zijn eer vertrouwd had, gaf hem dit moeds genoeg, hem nog om eene andere gunst te verzoeken, namelijk, dat hij de wederbetaling yar» zijn losgeld geheel en al aan hem zou overlaten. Arnaud begreep te regt, dat men in zulk een geval, een ding niet ten halve doen moet. Hierom bewilligde hij niet alleen met veel genoegen in den voorflag van osman , maar droeg hem tevens het bevel op, over het fchip, waarop hij hem gebragt had, en gaf hem alle blijken van edelmoedigheid en vriendfchap. Hierop nam osman met dit fchip de reis aan. Nu befchermde hein de Franfcbe vlag voor de kapers. Spoedig bereikte hij Damiate, en voer op den Mijl naar Cairo. Hier was hij niet zoodra aangekomen, of hij Heide den Schipper duizend zechinen ter hand, om dezelve, met eemga kostbare pelteiijen, zijnen weldoener, arnaud, te geven. Den fchipper zelf fchonk hij vijf honderd Croonen. Hij volvoerde zijnen last van den Sultan, bij den Basfa van Caïro, keerde naar Konltantinopel terug, en was de eerfte, die de tijding van zijne gevangenneming overbragt.

Zijn gevoel, voor de aan hem betoonde weldaad en de daarmede gepaard gaande trekken van edelmoedigheid, werd, door de eerfte opwellingen zijner dank' • - baar*

Sluiten