Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regtv/ardigheid , enz. , bij de TURKEN. 70Q

aan het regter oog gewond, zoodat hij het gebruik daarvan in het vervolg miste. _ Het gevolg van den Chan viel woedend op den ellendigen Haaf aan, en was van meening hem op het oogenblik aan hunne woede op te cfferen. ,,Laat'hem gerust gaan," zeide de goedaardige Chan; „ men moet alleen het oogmerk en geenszins de daad vonnislén. Dit mensch heeft mij toevallig, bij ongeluk, gewond. Zou zijn dood mij het verloren oog wedergeven?" De edelmoedige Chan, niet alleen hiermede voldaan, dat hij hem het leven gelchonken had, — fchonk hem tevens de vrijheid.

" voorbeeld van onmenschelijke wreedheid.

Het volgend verhaal heb ik ontleend uit de Adver. /aria van den beroemden c. barthius. — Toen ik hetzelve las, kon ik mij niet genoeg verwonderen, hoe het mogelijk zij, dat .een enkel mensch zoo vele wreedheden en gruwelen kan uitvoeren, maar ook zelfs dezelve met genoegen kan verrigten; doch ik zag er tevens uit, dat de fterveling, het edelfte fchepfel op aarde, tot alles, hoe Hecht ook, in ftaat is , als hij de menfchelijkheid uit zijn hart verbant. — Ik geef dit verhaal op, zoo als het van barthius is opgeteekend, doch mijne opgave is meer eene zakelijke dan woordelijke vertaling.

,, In het jaar 1456 heeft de trouwelooze dracula vele ontmenschte wreedheden gepleegd. De Stadhouder van Hongarijen had den ouden dracula laten dooden ; zijn zoon dracula, zijnen eigenen Godsdienst verlaten hebbende, had den Christelijken aangenomen, benevens zijnen broeder, en zij hadden gezworen, om denzelven te befchermen. In hetzelfde jaar werd dracula tot Heer of Beftuurder van Wallachijen aangefteld, en terfiond doodde hij den Vorst ladislaus op eene wreede wijze. Kort daarna verbrandde hij in Zevenbergen het dorp Bekender/ met al dé'szelfs inwoners, doch de voornsamfte zocht hij uit dezelven, liet hen met ketenen geboeid naar \\ aliachijen voeren, en aldaar levendig fpietfen. Daarop liet hij meer dan vier honderd kinderen , zoo jongens als meisjes, die in zijne landen waren gezonden , om aldaar .de landtaal te leeren, gevangen hemen, en levendig verbranden. Hij roeide de voornaam-

Yy 3 ftf

Sluiten