Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE MAN HEEFT ZIJN GELUK GEMAAKT, 715

DE MAN HEEFT ZIJN GELUK GEMAAKT. .

/np «ne reis te voet door verfcheidene der bekoorC ) inktte oorden van Dmtsebland, waarbij ik enkel Jrf oogmerk had, om de fchoonbeden der natuur in hare volle mate te genieten, en tevens mentenen, fleze vaak zonderlinge wezens, in derzeiver verichlllenöe toeftanden en betrekkingen te befchouwen , zat ik eens -an eene gemeene tafel, en hoorde het gefprek der gas. sta aan weike grootendeels uit burgers der ftad be-

xJr ' ya " zeide een dikke Apotheker, tevens

itonacn. '» J * netrer,de, „ de man heeft zijn ge-

^StS^^ir^ hf ik dfef.uk-

ftntthl* opgemerkt, ik had over dezelve verfcheidene „"len nWdacht, en kon het tot hiertoe met regt met mij zeiven. eens worden, wat men eigenlijk daardoor verftond, te meer, daar ik bij nader onderzoek bevond, dat men even zoo gevoegelijk had kunnen zeggen: „ de

„ man heeft zijn ongeluk berokkend! vroeg

daarom aan mijnen buurman, van wien er gefproken

Werd? Waarop hij mij verhaalde, dat, eenige ja-

,en geleden, een jong mensch, in een zeer fleebt gewaad, en zonder een ftuiver in den zate, alhier was •«meekomen, en nu onlangs een jong fchoon meisje met 1^0,000 Rijksd. gehuwd had. — „ En wat 'net zonderlinsfte is," viel hem de Apotheker in derede, ?' het mensch fchijnt zijn geluk in het geheel niet te " erkennen, want men ziet hem nog even als te voren s' met een Jobsgelaat rondgaan." — Ha! ha! dacht ik u\\ mü zeiven, reeds weder eene nieuwe bevestiging 5jn« opmerking. — „ Overigens," voegde hij, die na st my zat, er bij, weet men van£J?ejfk«« volftrekt niets, dan dat hij van N. Is. — „ Ui ' N «* hervatte ik, „ wel dan is hij mnn landsman." Als op een woord van commando wendden zich -Je nieuwsgierige gezigten der goede ftedelingen tot mij; LrfÉ fchoof de dikke Apotheker zijn wijnglas ter zijde, en bragt zijn gepoederd hoofd zoo zeer in mijne nabhjheid als zijn ligchaam Hechts toeliet, reeds gaf eene abemeene vreesfelijke ftilte mij het teeken, om mijn verhaal" te beginnen, toen er iemand kwam, die mij ver-

Sluiten