Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET ONGELOOF. ^JfJ

Deze mannen van een fterken geest, waarvoor zij walen worden aangezien , behoorden, volgens hunne ergen beginfels, zeer zorgvuldig op hunne hoede te zijn, otu hetgeen zij zoo vrijmoedig in andere veroordeelen, te vermijden: te weten, eene blinde ligtgeloovigheid, eens overhaaste toefcetnming, en het gelooven op goed vertrouwen. Weten zij zeker, wat de Christelijke Godsdienst zij? Zijn zij met een eerlijk gemoed toegetreden tot de bron der kennisfe, door'drift of vooroordeel niet gezwaaid? Hebben zij het leven, den dood, de leer, geboden en grondbegaifels van den Wetgever der Christenen oordeelkundig onderzocht en getoetst? Of hebben zij hun gevoelen gebouwd op Kerkvergaderingen , Kerkvaders, Geloofsbelijdenisfen, en Godgeleerd» zaraeniïelfels? indien dit het geval zij, bedriegen zij gewisfelijk zich zeiven, beftrijden fchimrcen in plaats van wezenlijkheden, rigten hunnen koers volgens eens bedricgeiijke paskaart, en bouwen op het zand.

Waar is de gewaande wijsheid van zulke lieden, die zich aldus met de vergane lappen eener gefchilderde hoere opfchikkeri, of met de veders van het"fomber bijgeloof pronkende, overwinning kraaijen ? Indien liet de klaarblijkelijkheid van de waarheid van den Christelijken Godsdienst waarlijk zij , die zij .verlangen , niet om te twisten, niet om denzelven met des te beter uitflag aan te tasten, maar om denzelven van harte te omhefzen en aan deszelfs wetten, leerwijze en geboden gehoorzaamheid re betoonen, zoo is er zoodanig een bewijs zulk eene kracht van klaarblijkelijkheid voorhanden als zelfs aan de meest twijfelende onderzoekers voldoening zal geven: want die klaarblijkelijkheid komt naast aan een betoog.

Laten zij, bij manier van proeve, flechts eene* maand lang, volmaakt naar de beginfels van den Christelijken Godsdienst leven, en zij zullen zulk eene heldere klaar» blijkelijkbeid, gemoedelijk genoegen, liefelijke helderheid van geest, en beftendige blijdfehap, in deze nieuwe loopbaan der gelukzaligheid, 'ondervinden, als aan de waarbeden des Evangeliums de kracht van overtuiging zullen verfchaffen, en het ongeloof doen bioxen.

Maar indien dit hun op eene te groote offerande van hunne lusten cn driften ts ftaan kwam, en ben aan de fpotternii en verachting hunner bekenden blootftelde, zoodat zij in Godvruchtige gebeden tot den hemel hunZz % ne

Sluiten