Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJKE HISTORIE VAN DEN HAMSTER. ?gr

fchepfels, zelfs tegen die van hunne eigene foort, de wijfjes niet uitgezonderd. Wanneer twee Hamsters elkander ontmoeten, ontftaat er een gevecht, waarin de zwakfte onvermijdelijk fneuvelt, en door den overwinnaar wordt verllonden.

De Hamster ligt bij dag in zijn hol, ftil en gerust; en in de avondfchemering komt "hij er uit, en loopt om, tot middernacht. Dan begeeft hij zich weder ia ziin hol, en blijft aldaar tot het aanbreken van den dag; wanneer hij er andermaal uitkomt, en rondloopt, tot dat de /on opgaat.

De levenswijs van den Hamster is aanmerkelijk Varfcheiden. Even als vele andere dieren, wordt hij tegen den winter gevoelloos, en blijft in dien ftaat, gedurende het grootfte deel van dat jaargetijde. Het mannetje ontwaakt omtrent het midden van 'Fehruarij, en het wijfje in Maart. Zij verlaten niet aanftonds hunne holen, na hunne herftelling uit den winterflaap, maar houden zich in dezelven ftil, totdat zjj het overige van hunnen voorraad, welke dikwijls nog tweederden van het geheele uitmaakt, verteerd hebben, Alsdan doen zij hun hol open, het mannetje in Maart, en het wijfje in April, begeven zich naar buiten, hervatten hunne vorige levenswijze, en houden zich bezig met het zoeken van kruiden.

Men kan niet ontkennen, dat de Haraster een uitermate fchadelijk gedierte is. In fommige jaren zijn zij zoo menigvuldig geweest, dat door de ontzettende hoeveelheid granen, die zij verteerden, eene duurte ontbond. In één jaar werden nooo vellen, in een volgend 54000, en in een derde, 8o,oeo op het Raadhuis te Gotha geleverd, zijnde, tot derzei ver verdelging, op jeder Hamstervel een zekere prijs gefield. De Hamster keft een' aanroerkeiijken tijd, en teelt verbazend flerk voort. Het wijfje brengt twee- of driemalen in het jaar jongen voort, nooit minder dan zes, en meermaal van zestien tot achttien tevens. De jongen groeijen ongemeen fpdedig op; veertien dagen oud zijnde/beginnen zij_ reeds in den grond te graven; en in drie weken zijn zij in ftaat, om onafhankelijk van de moeder te leven.

De Hamster wordt door verfcheidene dieren gejaagd; maar onder die allen, fcMjm het Fret beftemd, om zijn doodelijklte vijand te wezen, Deze is niet zoo flerk

ais

Sluiten