Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74© LIEFHEBBERIJ DER ROMEINEN VOOR VISSCHEN,

hare zee gemeenfchap hadden, om daarin de zee-vis* fchen te kunnen voeden.

Twee voorname Romeinen, serotus en licinius, waren' door hunne Vischteelt zoo hekend geworden, dat men den eeriten den bijnaam van Goudforel, maar den tweedfin dien van Murene gaf. .

HinMüs wss de.eerde, die Mnrenen in eenen vijver aankweekte. Cesak , wierf deze liefhebberij mede beknorde wenschte insgelijks iets van deze edele kweekern te b' zitten maar voor geen geld kon hij van HiNNiUs eene Murene krijsen. Alles, Wat hij deed, w«s dat hij cêsar 6coo ftuks derzelve m oen kost

geven wilde.' Deze hinni.üS befteedde jaarlijks aau

de gebouwen , die rondom zijnen vijver lagen, niet minher'dan ia millioen festerzien (bijkans 1,000,000 guld.; en deze fom befteedde hij geheel aan het onderhoud zrj-

,,eEeVn£foveeHgenS ^ beteekenend landgoec. verkocht hij enkel van wege de visfehen, d.e: z,ch. aldaar bevon den, voor 4 mW. festerzien VarRO "W^™* daarbij' daarom wordt mijn vijver met regr. een zoete, de'andere echter een zoute genoemd.

N0,r veel verder dan allen, dreef deze verkwisting twee bijzonder weelderigen, hortbnsiüs en lucüllus. S eerfe liet zijne visfehen met zee-visfehen voeden, en wanneer deze van wege den ftorm niet te krijgen waren, zoo bad hij eenen genoegzamen voorraad gezouten visch, dien hij hun aanbood. Verfcheidene visfchers' waren altijd bij hem werkzaam, om de kleine visfehen zamen te drijven, ten einde door de groote verteerd te worden. De krankheid van eenen visch trof hem meer dan die van eenen Haaf, en hij was eer gereed om den éerften dan den laatften versch water te

LüCUl lus ging nog verder. Hij liet op zijn landgoed bij Napels, de bergen doorgraven, en de zee in den vijver leiden, opdat zich de visfehen fomwijlen i« de zee vérfrisfeben konden, Op zijne villa of landgoed'in het Bajaanfche riep hij zijne bouwlieden op, om zonder fparing van kosten, onderaardfche kanalen in 'het meer te voeren, die den vijver dagelijks eb en vloed vërfchaften. > Niet enkel het aangename was oorzaak, dat men cie villa's zoo dikwijls aan en in de zee bouwde, maar

Sluiten