Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74^

LISTIGE STREEK VAN EENEN DIEF.

listige streek van eenen dief.

«Wanneer menig mensch zijn fcherpzinnig vernuft, W dat god hem gefchonken heeft, ten goede wilde aanwenden, hoe veel groots, hoe veel goeds zou hij niet tot zijn en anderer welzijn kunnen uitregten? De ondervinding leert 0"sj dat de argiistigfte en verachtelijkfte gaauwdieven, een cartouche, schinderhanjjgs, enz. de fcherpzjnnigfte vernuften geweest zijn. Hunne dievefireken bewijzen hêt. Het ontwerp zoowel als de wijze van uitvoering; de middelen, die zij ter hunner veiligheid en redding in het Werk fielden; 01 de listige wendingen, die zij maakten, wanneer zij in verlegenheid kwamen, en de verdenking van zich wilden afkeeren: al deze dingen toonen ons, hoe ver zij het in het nadenken, in de vergelijking der omftandigheden, die hun voor- of nadeelig konden worden, m fpoedige en gezwinde befluiten, gebragt hebben. Hoe TOeer zij hun vernuft, in het kwade, oefenden, des te Scherper werd het ook, en even zoo zou het geworden zijn wanneer zij het ten goede hadden aangewend. Ach' hoe zelden echter overdenkt de mensch het goede dat hij in ds menfchelijke maatfehappij {lichten kon,? Dit is de reden, waarom er in de wereld zoo vele en zulke groote en fcherpzinnige booswichten zijn!

Da volgende gefchiedenis van eenen dief, heeft onlangs in eene ftad, waar garnizoen ligt, plaats gehad". Op eenen marktdag kwam er een foldaat bij een eenvoudig landmeisje, dat eene tobbe met boter te koop had. Mas ik, fprak hij, van de ftukken wel eens proeven? Mijn Heer is zoo bijzonder lekker op boter. Nadat het hem toegeftaan was, zeide hij: „ Nu dat is toch eens boter, zoo als mijn Heer ze wenscht, en ik ben blijde , dat ik niet meer behoeve rond te loopen om te'proeven. Hij zal al de ftukken van u koopen. Doch ik kan mij daar niet mede bemoeijen. Gij moet

XC'lvC Ïïicdc P"? 3.5.1 •

Het meisje, in de hoop van alles verkocht te hebben, volgt hem met blijdfchap. Hij leide het door verfchcidene ftraten eindelijk in het huis van eenen Pastoor, en zegt: gij moet hier maar wat beneden in het porj

Sluiten