Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

De zwakte van Bep niet alleen stootte hem af, iets anders was er dat hem van 't kind afkeerig maakte. Na haar geboorte scheen zijn vrouw geheel veranderd, de flinke, blijmoedige Jo, die 't leven genoot, zooals het kwam, de prachtige kameraad uit goeie en slechte tijden, ging verloren. Tobberig werd ze somwijlen, zwaar op de hand en ontevreden, wanneer tegenslag de tafel schraal maakte. Aanstonds schoof ze dan vooruit, dat hij zijn kinderen liet hongeren en gebrek lijden, dat zijn groote plannen en mooie praatjes niets inbrachten en dat, wanneer 't op de eene manier niet ging, hij maar ander werk moest zoeken.

Met de kinderen bedoelde ze blijkbaar Bep, want nooit te voren uitte ze zich zoo, al hadden ze saampjes heel wat magere dagen doorleefd. Iets wrangs was er langzamerhand tusschen hen geslopen, het innige uit hun samenleven verdween. Soms even vlamde 't op, scheen het te herleven, maar aanstonds werd te duidelijker voelbaar, dat ze niet meer naast elkaar stonden als trouwe makkers in de ebbe en vloed van het lot, maar dat ze vaneen dreven, telkens meer. Beiden voelden ze het, moesten het voelen.... beiden zochten een oorzaak.... hij vond die in het kind, zij wierp alle schuld op hem.

Hij zette zich voorzichtig op de canapé, dat de veeren niet zouden kraken, 't ding was danig gammel, als alles hier. Hij doormonsterde 't vertrek, dat diende voor slapen en wonen gelijk, de bekleede stoelen, die met omzichtigheid behandeld dienden, de wrakke tafel, beladen met allerlei drinkgerei, 't pompeuze meubel, dat een salonkast wilde voorstellen en tot berging diende voor de meest verschillende dingen, de blikkerig glanzende spiegel, 't geschonden schoorsteengarnituur, 't verkleurde behangsel, waarop hingen zoetig-lieve platen in daalderslijsten, de afgesleten vloerbedekking alles bijeen een rommeltje, zooals men

slechts op huurkamers kan treffen en bij de Joden op het Waterlooplein.

Triestig schudde hij het hoofd. Maar dan ineens vermande hij zich. Tobben? Zich verzuren op een dag met zooveel

Sluiten