Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

einde en boog zich over de spijlen van het ledikant, nieuwsgierig het slachtoffer bekijkend. Soms wendde zij den blik naar Erica, die op het bed gezeten was en doelloos met de hand over de dekens streek, almaar over dezelfde plek. Hartstochtelijker uitte zich de smart bij Anna Goedeman. Zij snikte onstuimig, terwijl zij op de knieën lag en het gelaat krampachtig tegen de peluw aandrukte.

Nadat de schilder een wijle spottend had toegekeken, versomberde plotseling zijn uiterlijk. Zijn lippen plooiden zich strenger, toornig kwam hij eenige stappen naderbij. Onbetamelijk scheen hem 't misbaar, dat Anna maakte — indecent de nieuwsgierigheid, die Maria blijken liet. Ook ergerde hem Erica's hand, die zich thans niet meer bewoog en als vergeten op het dek was blijven liggen. Van Baerle meende terstond te moeten ingrijpen. Zonder ceremoniëel pakte hij Anna beet en zette haar buiten de deur, aan de oude Bet verzoekend, om met mevrouw wat in den tuin te wandelen. Daarna keerde hij terug, tikte Maria op den arm en wees met den duim over zijn schouder om haar te beduiden, dat zij vertrekken kon. Dan naderde hij Erica. Zij zat nog altijd in dezelfde houding en scheen zijn aanwezigheid niet op te merken. Een oogenblik beschouwde hij het starre profiel, dat een onuitsprekelijke droefenis vertolkte, en in een opwelling van medelijden liet hij zijn vrouw ongemoeid.

Maar toen hij vervolgens zich omwendde en den bleeken kop van den doode zag, diep in de kussens verzonken —, werd hij zeer treurig. Schuchter liefkoozend streelde hij de verkilde wangen en na een korte aarzeling boog hij zich neer, om het voorhoofd te kussen van zijn vriend.

Op hetzelfde oogenblik bezwijmde Erica. Met een doffen zucht gleed zij van het bed en bleef bewusteloos op den vloer liggen.

Het was den kunstenaar, of hij hierop had gewacht. Zijn weemoed veranderde in een nerveuze bedrijvigheid. Snel bukte hij zich en beurde het lichaam in een makkelijken stoeL Dan nam hij een flacon van de waschtafel, bespren-

Sluiten