Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Hedendaagsch Rusland.

Er zijn onlangs twee beschrijvingen van het land der Bolcheviki uitgekomen, beide van de hand van Amerikaansche schrijvers: »The New Russia« by Dorothy Thompson (Cape), de echtgenoote van den geestigen romanschrijver Sinclair Lewis, zij is journaliste — en: »Dreiser Looks at Russia« (Constable). Dreiser ging op uitnoodiging van de Sovjets naar Rusland en schreef naar aanleiding van zijn reis een reeks bijdragen voor de North American News Alliance, welke hier te lande in de Nieuwe Rotterd. Crt. verschenen.

Toen Dorothy Thompson eenige weken in Rusland was, zeide Scheffer, de correspondent van het Berliner Tageblatt, tegen haar: „Ga zoo spoedig mogelijk weg, want anders bederft gij uw eerste indrukken en indien gij dan niet weer lang genoeg hier blijft, kunt gij geen juiste berichten over dit land geven." En zij zegt dan ook in de voorrede dat zij tot haar spijt den raad van Scheffer niet heeft kunnen opvolgen en dat daarom haar beschrijvingen eenigszins tweedehandsch zijn geworden. Hoe het zij, wij krijgen toch uit haar boek den indruk, dat zij goed heeft rondgekeken en veel van hetgeen zij opmerkt verdient onze aandacht. Rusland is nu eenmaal een land vol van

Sluiten