Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JACOB WINKLER PRINS

onmisbare voorwaarden voor den dichter. Maar gedachte en gevoel zijn zonder het beeldend vermogen, zonder de muzikale klank voor de kunst, wat voor haar omgeving een geestige vrouw is, die blind en stom werd geboren. Men ziet het haar aan dat zij deelneemt aan zaken van hoogeren rang dan de alledaagsche; dat haar geestesleven raakt aan zoo menig punt waarin wij het levendigst belangstellen. Maar, helaas, al blinkt er goddelijke glans op het smetlooze voorhoofd, de lippen openen zich niet tot het voortbrengen van een stroom harmonieuze klanken; de oogen laten ons niet lezen tot in het diepst van de ondoorgrondelijke ziel.

Overal dus — en dit is niet te gewaagd, maar even noodzakelijk voor de hooge kunst als de lucht voor de vlam —, overal waar de drie voorwaarden niet worden vervuld, kan de hoogste maatstaf niet worden aangelegd. Maar waar zij toepasselijk is, heeft de kunst het zeldzame toppunt der volmaking bereikt»....

Door de benadering van Shelley's hoogen geest, door het aanvoelen van het sentiment, dat spreekt uit het dichtwerk van Droste-Hülshoff, door het zich duidelijk maken van de aesthetische voorwaarden van het dichterschap, toont Winkler Prins ten duidelijkste gewerkt te hebben, als dienaar van wie hij zoo liefhad: de Schoonheid!

III

Als schilder werkte hij soms uren lang achter zijn veldezel op een vouwstoeltje .In zijn woning te Beekbergen, thans het eigendom van zijn broeder Vincent, vindt men groote natuurstukken; ook kleinere schilderijen waaronder fraaie zeegezichten en het portret van zijn vader, te schrijven zittend aan een tafel; hij noemde zijn schilderwerk proeven.... proeven......

Hier volgen in proza eenige erinneringen aan de Veluwe, 't land, dat hij zoo liefhad:

Sluiten