Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

hij naar boven en begon ijverig te zoeken. De meubels haalde hij overhoop, scheurde het behang van de muren. De bankbilletten bleken echter onvindbaar en gerustgesteld keerde hij naar zijn atelier terug.

Dien avond voelde hij zich opgewekter en hij begreep, dat zijn ziekte minder ernstig was dan hij aanvankelijk dacht. Na een verkwikkenden slaap stond hij den anderen morgen op, kleedde zich aan en wandelde vastberaden naar Maastricht. Hij zou een hartig woord met den rechter-commissaris spreken en al zijn invloed aanwenden, om den planter vrij te krijgen. Zijn bewegingen waren forsch, de frissche herfstlucht koelde zijn slapen.

Een uur later meldde hij zich bij een portier en werd terstond binnengelaten in een wanordelijke kamer, waar de ambtenaar, bol en genoegelijk, troonde tusschen grauwe grossen en vergeelde wetboeken. Hij verrees haastig uit zijn stoel, lachte glimmend met zijn papperig gezicht en sprak knipoogend:

,,U komt als geroepen, mijn waarde heer! Hier is een bevel tot onmiddellijke invrijheidstelling van den Indischen planter Archibald Merker. Het zou mij aangenaam zijn, indien u den gedetineerde de tijding wilde mededeelen, want na mijn noodlottige vergissing heb ik niet de minste behoefte om persoonlijk met uw vriend in aanraking te komen."

Van Baerle nam plaats en betuurde het deels bedrukte, deels beschreven papier, dat hem in de hand was geduwd. De letters dansten voor zijn oogen en hij werd onverklaarbaar wrevelig. Plotseling liet hij zich ontvallen:

,,'t Was ook een onverantwoordelijke arrestatie!"

De rechter-commissaris schraapte zijn keel en zette zich schrap.

„De aantijging, dat ik lichtzinnig ben geweest, moet ik beslist terugwijzen. De eerste, die den planter verdacht, was u en niet ik. Wat de oorzaak was van uw argwaan, kan mij onverschillig zijn. Alleen wil ik u doen opmerken, dat ik een buitenstaander was, die het voortreffelijk karakter van uw huisgenoot niet kende. Waarom hebt u mij hierover niet ingelicht? Waarom hebt u mij vijf dagen lang alle infor-

Sluiten