Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

werd het hem duidelijk, dat zijn beschermeling zooal niet het talent, dan toch den noodigen ernst miste om een kunstenaarsloopbaan na te streven. En hij vroeg zich af, of het niet verstandiger zou zijn geweest, om nimmer een toelage te beloven aan iemand, die beter op een kantoordan op een pianokruk den kost verdienen kon. Door zijn mildheid wilde hij den jongen een artistieke ontwikkeling opdwingen. De treurige uitkomst bewees, dat men niet straffeloos den aard van een kind forceeren kan.

Van een kind! Wat een teedere klank lag er in dat eene woord! Met wat een innige voldoening sprak hij 't uit en herhaalde het telkens en telkens weer! Zijn huwelijk met Erica was kinderloos gebleven. Arm en onbemiddeld, toen hij trouwde, was hij erop bedacht, om zijn maatschappelijke vrijheid te handhaven en een uitbreiding zijner familie te verhinderen. Destijds achtte hij zijn besluit volkomen normaal, een logisch gevolg van zijn bekrompen omstandigheden. En ook later, toen zijn financieele positie aanmerkelijk verbeterde, was het nooit bij hem opgekomen, om naar kinderen te verlangen. Maar thans ondervond hij plotseling een soort berouw. Hij voelde zich moede, afgeleefd. En hij begreep, dat de liefde eener vrouw zelden voor een man voldoende was. Want ieder smachtte in zijn ouderdom naar een zuiverder teederheid, die niet door onstuimige sexueele driften vertroebeld werd. Daarom verwekte hij van die kleine, schuldelooze wezens, met wie hij lichamelijk verbonden was en die alleen al door een blijden lach of een naïeven blik zijn grijsheid konden vertroosten.

Maar van Baerle wist het, dat zijn tijd voorbij was. Kon het zijn, dat zijn vriendschap voor Leo uit een onbevredigd vaderverlangen voortsproot? Was zij een wraak der natuur, deze vriendschap, die hem vaak zoo weemoedig stemde en die hij toch niet missen kon? Of was de jongen werkelijk zijn zoon, zijn geestelijke zoon? Geestelijk immers beminde hij de moeder, terwijl zij in de armen van een ander de vrucht ontving. Kon het zijn, dat zulke ijle, etherische gevoelens een tastbaren invloed uitoefen-

Sluiten