Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

Hij beet zich op de lippen, kneep zijn oogen half dicht en monsterde zijn portret. Al somberder werd de uitdrukking van zijn gezicht en tenslotte mompelde hij teleurgesteld:

„Je hebt gelijk! 't Kan zijn, dat je gelijk hebt. Misschien is het te streng. — Hoe jammer! het was juist bedoeld als een geschenk voor je man."

En hij wierp een smeekenden blik naar den meester, alsof hij van hem eenige uitkomst verwachtte.

Van Baerle stond op, betastte zijn kin, mopperde wat in zichzelf. Hij had het werk van zijn leerling alleen nog maar vluchtig bekeken, thans tuurde hij een volle tien seconden met aandacht naar het doek.

„Geschenk, geschenk!" bromde hij ontevreden en daarna wachtte hij met opzet — om de spanning te verhoogen.

„Nu?" stamelde Goedeman bleek en weifelend.

„Dank je! Ik heb ook een portret van Leo geschilderd. Het mijne is beter!" luidde het zelfbewuste antwoord en onverwijld begaf de kunstenaar zich naar zijn atelier.

Hij gunde zich zelfs den tijd niet om licht te maken. Haastig sloop hij door de duisternis, struikelde enkele malen en bereikte de plek, waar hij dienzelfden middag de schilderij had neergezet. Maar toen zijn tastende hand de lijst gevonden had, aarzelde hij een oogenblik. Wat bezielde hem opeens? Hij was het niet gewoon, om naar de gunst der menigte te dingen, en de producten van zijn eenzamen arbeid werden zelden in de huiskamer vertoond. Onverschillig was hem de lof of de blaam zijner tijdgenooten. Hij stond alleen en had 't niet noodig, dat er een oordeel werd uitgesproken. Vanwaar dan die plotselinge behoefte, om zich in het openbaar met iemand te meten? En te meten met wien? Met een onbenulligen prutser, die zijn technische knapheid alleen gebruiken kon om de denkbeelden van een ander te copieeren. Het was een dwaasheid, een onvergeeflijke dwaasheid! Van Baerle ergerde zich mateloos over wat hij zijn eerzucht noemde.

Niettemin nam hij zijn studie liefderijk onder den arm, terwijl hij het linnen met een fluweelen lap bedekte. Bij zijn

Sluiten