Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARLES BAUDELAIRE

Een waar land van Kokanje, waar alles schoon, rijk, rustig en eerlijk is; waar de weelde zich met vreugde spiegelt in de orde; waar men zwaar en zacht leven inademt; waar de wanorde, onstuimigheid en het onvoorziene zijn uitgesloten, waar het geluk één is met de stilte; waar zelfs de keuken poëtisch, smedig en tevens opwekkend is; waar alles u gelijkt, mijn lieve engel. Gij kent de koortsige ziekte, die ons overmeestert in barre ellenden, dat heimwee naar het onbekende land, die benauwenis der nieuwsgierigheid.

Er is een streek, die u gelijkt, waar alles schoon, rijk, rustig en heerlijk is, waar de verbeelding een westelijk China gebouwd en getooid heeft, waar het leven zacht is om in te ademen, waar het geluk één is met de stilte; — daar moeten wij gaan sterven.

En daar moeten wij gaan ademen, droomen, en de uren verlengen, door het oneindige der gewaarwordingen.

Een musicus heeft een «Uitnoodiging tot de wals« getoondicht, wie zal een «Uitnoodiging tot reizen« dichten, die men zou kunnen aanbieden aan de geliefde vrouw, aan de uitverkorene zuster? Ja, in die atmosfeer zou het goed zijn te leven, daarginds, waar de langzamer uren meer gedachten bevatten, waar de klokken met eene diepere en beteekenisvollere plechtigheid luiden. Op blinkende paneelen, of op goud-leder van sobere rijkheid, leven bescheidenlijk vrome schilderijen, kalm en diep, als de zielen der kunstenaren, die hen schiepen.

De ondergaande zon, die huiskamer of salon zoo rijk kleurt, wordt getemperd door schoone stoffen, of door die hooge bewerkte vensters, welke met lood in verscheidene vakjes zijn verdeeld. De meubels zijn ruim, eigenaardig, vreemdsoortig, verdedigd door sloten en geheimen als verfijnde zielen. De spiegels, de meubelen, de stoffen, het goud-en-zilver en aardewerk, spelen er een geruischlooze symfonie voor de oogen; en van alle dingen, uit alle hoeken, uit spleten van laden, en plooien van stoffen, ontsnapt een vreemde geur, een droom van Sumatra, die als de ziel van het verblijf is. Een waar land van Kokanje, zeide ik u,

Sluiten