Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN CYRIEL BUYSSE

een van groote waarde, want zonder den fijnen humor, welken het nu bezit, zou dit boek wrang en donker geworden zijn. De humor spreidt een zacht en vriendelijk licht uit over al het leelijke van burgerlijke kleinzieligheid, de humor van hem, die de smart heeft begrepen en daardoor mild is gestemd. De kracht, de schoonheid van dit boek ligt in den humor ervan.

De humor van Cyriel Buysse is van zeer voornamen oorsprong, hij is van de nobelste soort. Zijn humor is door liefde overwonnen smart. In de dagen dat hij »Het Recht van den Sterkste« schreef, voelde hij al iets van de tragiek der kleinhartige menschen, die kuipen en konkelen in de kleine, duffe, suffe kringen van een grijs bestaan. Hij raasde er op en schold erop. Maar meer en meer is het begrijpen gekomen er daarmede de smart om de ellende dezer blindgeborenen. En na de smart om hun lot kwam de liefde voor deze uitgestootenen. »De Tantes« werd een boek van kleine zielen, onbarmhartig in hun bekrompenheid; het werd met liefde geschreven, Zoo groot is het tragische in het leven dezer enghartige menschen, die niet leerden den blik te keeren over de muren van hun klein bestaan heen naar de bloeiende landouwen van God's schoone schepping, dat hij niet hard heeft kunnen zijn tegenover deze verlaten zielen, die niet werden uitverkoren in het leven der menschen het licht van den hemel te zien....

Ziet, zoo staat Buysse, de nu zeventigjarige, in zijn werk. Wij wenschen onze letteren geluk met het bezit van dezen meester onder de vertellers. Buysse schreef ons eens dat er nog heel wat kaerels in zijn buurt rondliepen, die in »Het Recht van den Sterkste« een rol hebben gespeeld. Hij werkte en hij werkt nog altijd naar levende modellen. »De oude Tantes zijn dood, maar de jonge leven nog, niet verre van waar ik hier woon. Zooals u ziet, vele van mijn personnages zijn uit het werkelijke leven gegrepen.«

Niet ten onrechte heeft Vermeylen de serie van Buysse's boeken eens genoemd »een openlucht-museum van levende beelden«.

Waarvan er vele onvergetelijk zijn

Sluiten