Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

ningen in den winter en in den bouw van het landschap met den eenzamen molen, 't Blijkt ook uit de groepeering der potsierlijke figuren en de uitbeelding van bedelaars en ellendigen. Maar zijn onderwerp ontleende Pieck niet aan den ouden Pieter. Hij vond het in »Het Kindeken Jesus in Vlaanderen« van Felix Timmermans, en kon 't er vinden, daar hij hier in de beschrijving van het volksleven den geest van den zestiende-eeuwschen Vlaamschen Boerenschiider terugvond. Zooals Bruegel het dorpsleven der eenvoudigen had geschilderd, vond Pieck het in de woordkunst van Timmermans vertolkt, die zelf sterk den invloed onderging van den machtigen uitbeelder van Vlaamsche boerenscènes. Had Heuff aan Pieck de intieme schoonheid van oude bouwwerken en stadswijkjes getoond en Van Daalhoff hem gebracht in de sfeer der dichterlijke romantiek met zijn vedelzangerige legenden van fluisterend voorbijschrijdend leven, Bruegel en Timmermans wekken in zijn gemoed de sluimerende liefde voor het menschelijke in zijn dagelijksch bedrijf. De bekoring van den droom blijft. Maar het oog gaat open voor de poëzie van het léven der menschen. Zijn waarneming wordt gescherpt, om het karakter der dingen en handelende figuren te leeren kennen. Daardoor wordt de uitbeelding meer realistisch en komt het geestig vertellende in Pieck's prentkunst. Evenmin als Bruegel en Timmermans ziet hij den mensch, den boer, als werker en arbeider. Gelijk voor die Vlamingen is voor hem het menschelijk leven een afwisseling van tooneelen. Elk uur, elke stadshoek heeft zijn typisch tafereel en Pieck geniet er het aardige en leuke en humoristische van. Daarvan wil hij spreken. Hij is de geboren verteller.... door de lijn! Want praten doet hij weinig. In zijn hart is hij een tooneelspeler, maar 't speelt zich alles af in het theater van zijn gemoed. Men merkt er in den omgang met Pieck niets van. Hij is een gesloten natuur, die zich alleen uit, maar dan ook volkomen en geheel oprecht, in zijn prent. Zijn Opschrijving wordt een illustratie van een gedeelte uit Timmermans' verhaal van de komst van Jozef en Maria voor het «gemeentehuizeken»

Sluiten