Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

door Wagner's kunstenaarsziel gevaren en het menschheidsgeluk en -wee vermocht hij te vertolken in de zefirfluisteringen en stormdonderingen van zijn opera's, soms gelijk een haimenveld, dat deint onder de vaart van den zomerwind, dan luidrazend als de branding van een woest volksoproer, soms rood en zengend als de smartvuren der hel, dan klaar en koel, schoon als de turkooizen morgenhemel boven de transen van het sneeuwgebergte. Is de Wagnermuziek niet de bloedschoone en zeeschuimige parafrase in orkesttonen van die heerlijke scheppingen der Germaansche volksverbeelding, vol menschelijk avontuur en lotgeval, smart en rouw, liefde en haat, overwinning en ondergang, die in hun schaduwdonkerende gedaanten doorgoud worden van het amberkleurig licht van een Cherubimvlammigen herfstavondhemel boven de dreunende zee, alaan alaan stuwend de kudden van haar schuimgelokt golvenvee, dat, rijzend uit den soheppenden waterschoot, al naderende nadert in duizendtalligheid en wegsterft in de vlakke nuchterheid van het strand?

Pieck zou Pieck niet zijn, als hij het levensgebeuren van krijgers en zwervers niet geheel anders zou zien en vertolken. Niet de koene heroïek maar de levensintimiteit, die óók in deze volksepiek leeft, trekt hem aan. Hij is de miniaturist, die gevechten en vluchten, gevaar en nood, duivelarij en bezweringen levendig en geestig vertelt, zooals de Middeleeuwsche boekverluchters onverstoorbaar werkten met sierlijnen en klare kleuren, om Bijbelsche verhalen en Heiligenlevens op te luisteren met fraaie initialen en decoratieve prenten. Niet de hartstochtelijke ontroering vlamt in Pieck's teekeningen. Zij worden overschenen door het zachte licht van zijn liefdevol gemoed. Ondanks de weergalooze knapheid van teekening en de sublieme harmonie der nobele kleuren, zijn Pieck's illustraties naïef en kinderlijk. — Beowulf in den strijd tegen den draak (I. 31) is een fraai uitgedost ridder met turkooizen hoozen en in goud flonkerenden wapenrok. Met zijn edel-gestyleerden baard is hij een rijk uitgedoste prins, die spelenderwijs de sulfervlammige drakengrot nadert. En het monster zelf met zijn prachtig georna-

Sluiten