Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

zijn minder in aantal, niet zoo aarzelend, meer samenvattend. Ze zijn strakker maar opener, van een meer gespierden, veel meer fijn-zwierigen, meer seigneurialen stijl. Toch er is bij Ostade iets voor die direkter uiting, voor dien stouteren greep in de plaats gekomen. Het als geëstompeerde van zijn onbeholpener teekening geeft aan zijn klein tafereel een goedmoedigheid en een vertrouwdheid, iets hartelijk huiselijks, dat onder Rembrandt's machtiger adem werd weggevaagd. En terwijl er bij den Amsterdammer, op die platte brug, twee steedsche heeren staan te praten, die maar weinig in den luister van dat buiten opgaan, hoor en bij den Haarlemmer dat hengelaartje en het jochie met den vischemmer naast zich heelemaal thuis in die door menschen zoo familjaar ontgonnen natuur, met het huisje onder de boomen in het verschiet en met de grappig in elkaar getimmerde houten kippebrug, — en ze zijn ganschelijk één met die speelgoedleuning, waar ze zoo ongegeneerd over heen hangen. En heel hun hengelen is gulzig geneucht."

Wat is in deze vertolking gevoelig het wezen van de intieme kunst van Ostade uitgedrukt en hoe blijkt Pieck's lijnverbeelding van het volksleven in haar genoegelijken humor aan het etswerk van dezen beminnelijken Oud-Hollander verwant! Van hoe groot belang nu het zuiver afdrukken is, kan men inzien, wanneer men Pieck's „eigen druk" vergelijkt met de reproducties van vier zijner houtsneden in het kapitale boek „De moderne Houtsnede in Nederland" door A. van der Boom (Uitg. Mij. „Kosmos", Amsterdam), met 165 afbeeldingen en voorzien van een voorwoord van Prof. R. N. Roland Holst. Men zou mogen verwachten, dat in zoon prachtige uitgave het bewonderde prentwerk perfekt zou zijn weergegeven. Wat evenwel de vier prentjes van Pieck aangaat, wordt men wel zeer teleurgesteld. Ze zijn ruw. Alle teerheid en innigheid is gedood. Men zal kunnen tegenwerpen, dat deze reproducties van cliché's werden afgedrukt en dat de mislukte weergave aan het clicheeren ligt. Maar dat houdt geen steek. Dat de cliché's werden gemaakt door Nauta en Haagen te Amsterdam, is een waarborg, dat zij goed zijn. Men zie maar eens de zuivere afbeeldingen in het

4

XII

Sluiten