Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

telijk en wordt het onderwerp terstond herkend. Deze helderheid kenmerkt ook de gelijktijdige houtsneden. Zij is openbaring van de opklaring in het gemoed van den kunstenaar en de verlichting van zijn geest. Elk dezer fijne etsen, fijn in uitbeelding van gekristalliseerde voorstellingen en fijn in de hanteering van de leven-scheppende lijn, straalt in zuiverheid. Er is een organisch geheel gevormd, waarin geen tastende aarzeling stoort. Elke vorm is een beeldende waarde. Uit de schoon gevormde onderdeelen is de voorstelling van plezierig bezige menschjes, van een doorkijk op een intiem hofje, van een groepje blazende en strijkende muzikanten, van een Zeeuwsch stadje in zijn rustige intimiteit klaar en helder opgebouwd. Het wit overheerscht en drukt de ruimte uit, waarin het zwart der figuren sterk het karakter weergeeft. De gestalten teekenen zich silhouetachtig tegen het fond af, de actie is puntig vertolkt, terwijl de verbinding tot stand komt door een net van dunne veerkrachtige lijnen. En door en over alles speelt de vroolijke humor van Pieck's geest. Licht- en schaduwwemeling ontbreken. De prent is niet meer schilderachtig zooals vroeger, maar decoratief in de tegenstelling van fluweelzwart tegen zuiver wit. In Poort en Zierikzee verschijnt daardoor de geestelijke sfeer van bezonnenheid, zooals in een stadbeeld van Pieter de Hoogh en Vermeer. Zij zijn de weerspiegeling van wijze aandachtigheid en van een kalm zieleleven, beroerd door den kuischen adem van een zuivere liefde. Nog puurder is het kristallijn van Zoutelande. Hoe is hierin het goud van Pieck's kunstenaarsgemoed doorlouterd! Kermis, Muziek en Polka doen hem kennen als den geestigen verteller, die in gezellige tafereeltjes de spelers van zijn volkstooneeltjes leukjes opvoert, terwijl hij zich kostelijk vermaakt met hun grappige handelingen en prettige genoegens. Deze blijdschap weet hij door zijn prent op ons over te dragen, zoodat men glimlachend het vermakelijk gedoe aanziet. Want Pieck vermaakt zich niet ten koste van, maar mèt de menschen. Een gelukkig hart en een zonnende liefde verleenen aan zijn prentkunst den glans van een zielevreugde, die, zonder over te slaan tot luide uitgelatenheid,

Sluiten