Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK DER LETTEREN

tot zijn vrrienden rekent; het boek is hier en daar wel van een pretentieuse allure, maar het gaat uit als een nachtkaars.

Om terug te keeren tot onze inleiding.

Het zou après tout toch wel aardig zijn, als Mevrouw Van Nes en De Rosa elkaar eens leerden kennen. Laten ze hun wederzijdschen afschuw van eikaars werk trachten te overwinnen en laat Mevrouw Van Nes «Sarah» eens bestudeeren en De Rosa «Ton». Waarlijk, de Vaderlandsche litteratuur zou nog vreugde kunnen beleven aan de zegeningen van dien geestelijken echt.

J h r. A. W. G. van R i e m s d ij k, »L e 11 i g o« en »H a a r Kerstfeest». — Uitgave van Haverman's Moderne Tooneelbibliotheek, Naarden.

Van Riemsdijk, de veel-gesmade, is er dan toch maar in geslaagd om als Nederlandsch auteur een heele serie tooneelstukken opgevoerd te krijgen en met succes ook. Doet hem dat maar eens na, heeren critici!

Ouderwetsche en wat drakerige romantiek? Nu ja, in Godsnaam. Wij zien de beste draken tenminste nog liever dan de laag-bij-de-grondsche en platte zouteloosheden als b.v. »Het Hoedje uit Florence«, een verhaspeld ding van Labiche, waarover de Amsterdammers zich hebben mogen ergeren.

Halt, neen! Er waren ergens boven heusch lieden, die met alle geweld eens een «lollig» stuk wilden zien, maar tevoren hun onderscheidingsvermogen een beetje waren kwijtgeraakt.

»Lettigo« van Van Riemsdijk is een stuk in.... 21 (excusez du peu!) tafereelen, en naar het oude recept zijn de voornaamste dramatis personae: een brave marskramer, zijn onschuldige dochter en een losbandige jonge graaf. Het geval loopt echter goed af, want het is maar een droom. De auteur noemt het een »roIprent voor het tooneel«, maar dan mag dat tooneel ook wel kunnen draaien als een tol, want de tafereelen duren soms maar een paar minuten.

»Haar Kerstfeest* is een dramatisch schetsje, dat opgedragen werd aan Mevrouw de Boer—van Rijk, die het misschien op een harer volgende afscheidstournées wel eens zal kunnen gebruiken. Wat huisbakken, maar wel dankbaar, ook voor dilettanten.

L u c t o r.

Sluiten