Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL OVERZICHT.

om zich heen, die het hart en de zinnen verovert van Tilly, maar vroeger. ... de verloofde van haar moeder is geweest. Deze situatie geeft aanleiding tot allerlei verwikkelingen, o.a. deze, hoe in den loop van het stuk de blindwordende fabrikant meent, dat de charmeur weder de minnaar van zijn vrouw is geworden, en zij dus beiden naar zijn dood verlangen, maar het einde is dat Tilly zich in zijn armen werpt en met hem heengaat.

Zelfs al ware het een echt jeugdige oudere man, charmeur en veroveraar als wijlen Chrispijn Sr. geweest, die de rol vervulde van den hier alle kwaliteiten voor missenden heer Balfoort, en zelfs al ware een actrice die de illusie van een jong meisje kan geven in de plaats geweest van de hier eveneens alle eigenschappen volkomen voor missende mevr. van Dijk— Riecker, zoo zou het stuk toch geen succes zijn geworden, omdat de telkens zich herhalende lange redeneeringen en bespiegelingen, den toeschouwer, die voor handeling in den schouwburg komt, te zeer teleurstellen en vervelen. Ik neem deze gelegenheid te baat om even te wijzen op een groote leemte in de samenstelling van het overigens eenige voortreffelijke krachten tellende Schouwtooneelgezelschap: het mist zoowel den goeden jeune premier (trouwens, waar is in Nederland een echten jeune premier die èn jeune èn premier is te vinden?) als jonge vrouwen, die de illusie van een jong meisje kunnen geven. Alleen in de rollen van de ouderen staat dit gezelschap sterk. De Jeugd komt er niet tot haar recht, en daarom is het ensemble zelden volmaakt.

Een zelfde fout beging een Fransch gezelschap, dat onder de auspicieën van de Alliance Francaise, het van dialoog allergeestigste maar van inhoud zeer onwaarschijnlijke Simili van Claude Roger—Marx is komen spelen. Het ging hier om een jong, warmbloedig, gracieus vrouwtje, dat op een stille badplaats in een badgast groote gelijkenis meent te zien met den man, dien zij hartstochtelijk liefheeft, maar die haar verwaarloost en vele lange maanden achtereen alleen laat. Zij begint nu den simili-amant zóó te fatsoeneeren en te drillen en te bewerken om hem op den geliefden man te doen gelijken dat, als het origineel ten laatste weer opdaagt, zij dien simili boven hem verkiest. De voor deze rol veel te oude — vooral van figuur veel te oude — actrice Mme Franee Ellys kon geen enkel oogenblik de illusie van dit jonge vrouwtje geven, en daardoor leek het ook onmogelijk, dat de Simili-monsieur zich zoo door haar zou laten africhten en vervormen. Welk een hoogst talentvolle actrice Mme France Ellys overigens is, be-

Sluiten