Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OÜD CHINEESCHE KUNST.

geest van den ontroerden kunstenaar, vervuld van schroomvol ontzag voor zijn hemelsch werkmateriaal.

Wanneer na weken van schroeiende droogte eindelijk gelukkig de hemel werd verdonkerd door de regendragende wolken met hun grillige monsterkoppen, vreemd en geheimzinnig in hun wemelende omtrekslijnen, die zich bogen en zwenkten rond de aanwentelende wolkendrommen, dan kwam plots Lei-shên, de Dondergod, aangestormd. En als hij dan in scheppingswoede vurig den hemeltrom roerde, dreunde de aarde van den aanrollenden donder, die de sluizen des hemels openrameide, zoodat de haastende regen den velden nieuwe vruchtbaarheid kon schenken en menschen, dier en kruid herleefden in de geurende, verjongde natuur. In zijn gordel droeg Lei-shên donkerkeilen, die soms bij zijn heftigen gang door het duistere zwerk, telkens doorschoten van den bliksem, neerstortten op de aarde. Kon de jaden steen, die een godenkeil leek, niet een gordelwapen van den Dondergod zijn, welke mèt de hemelwateren in de gudsende rivier was gerold? Waartoe kón de kei beter dienen, dan hem bewerken tot symbool van het daverend onweer, dat den zegen des hemels op de aarde afgoot! *)

Zoo werd het heroïsche met het religieuze verbonden in den geest van den dichter-kunstenaar, die lang peinsde, vóór hij zich zette tot de kunstvolle bewerking van het jade. Overdenkend de mythen en legenden, waarin het leven zijner voorouders en de werken zijner godheden werden gedramatiseerd, kristalliseerde zich langzaam aan in zijn gemoed de kunstvorm, waardoor hij zijn bewondering voor de heroïsche daad en zijn natuurvereering kon vertolken. Vervuld van eerbied voor de gewijde traditie, paste hij voor zijn tempelkunst het geheiligd ornament toe der sacrale bronzen. Zoo schiep hij in zijn wolk- en donderpatroon, de gestyleerde wolken van de donderlucht en den

*) Zie de kostelijke Japansche prent van Lei-Shèn den hemeltrom roerend, gereproduceerd in Friedrich Hirth's ,,Chinesische Studiën" I pag. 240.

Sluiten