Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD-CHINEESCHE KUNST.

stormgod in zijn roofzuchtigen monstermuil hemel en wolKen dreigt te verslinden.

Naast het zegenbrengende van den donder zijn dus tevens tot grootschen kunstvorm geworden de schrik, ontsteltenis en angst, die het indrukwekkend natuurverschijnsel in het gemoed der menschen werpt. De kunstenaar heeft hier het physische natuurgebeuren en de psychische ontroering geniaal door zijn machtigen greep verbeeld. Zijn jaden meesterwerk openbaart de vlucht van zijn adelaarsgeest. Als ziener vertolkte hij prachtig een onweerdrama in de lucht en de vrees-emotie in het menschenhart. In de natuur zag hij het menschelijke, in den mensch het goddelijk-natuurlijke. Hier is het symbool tot leven geworden, het leven tot symbool.

Naar het uiterlijk een ornamentiek gevend in ceremoniëelen Chou-stijl, is deze kunstuiting in wezen de heldhaftige daad van een heroïeken geest. In deze breede lijnenrhythmen, waar waaiing van wind doorheenstuwt, is het vèr dóórklinkend geluid van den donder. Gelijk die oerklank spreekt van de levensvernieuwing door den neergonzenden regen, zoo verkondigt de stem van dit kunstwerk bevrijding en verlossing der ziel, die uit de donkerte opworstelt naar het licht. In zijn jaden dondervaas viert de kunstenaar zijn glorieuze vrijwording.

Na een duistere worsteling zweeft zijn heldengeest boven de sombere wolken van zieleangst en gemoedskwelling over de jaden brug der Bevrijding naar de lichtende regionen van de hemelrust.

Wanneer men het vaasvlak met de gestyleerde voorstelling van de atmosferische verschijnselen eener onweerdreigende stormlucht beschouwt, merkt men tusschen de als snel in wemeling wegwaaiende wolkrafels — die door hun krullen een grillig handschrift van hoofdletters, L- en Svormen vooral, gelijken — behalve de dubbelspiralen en de gerekte vervormingen daarvan, knoppen en knopjes, omsloten door een ring. Ook zijn er twee vrij zwevende slagtanden, terwijl sommige dubbelspiralen een slagtand-

Sluiten