Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

HENRI BOREL.

standen. (Sinds is op Singkep zeer veel verbeterd, maar dat doet er hier niet toe).

Zijn gezondheid was door dit alles zeer geschokt en om weer herstel te vinden bracht hij in den herfst van 1904 een paar maanden te Soekaboemi door. Intusschen nog steeds probeerend recht te verkrijgen, toen hij zag dat dit hem niet kon gelukken, vroeg hij verlof buiten bezwaar van den Lande en vertrok in October van dat jaar naar Holland, waar hij te Amsterdam werd aangesteld als redacteur van Tooneel en Letteren aan De Telegraaf. Vergeten te vermelden hebben wij, dat hij te Tandjong Pinang nog geschreven heeft „De Stille Stad", terwijl in 1905 verscheen van zijn hand „Wijsheid en Schoonheid uit Indië".

Toen hij ongeveer een jaar bij De Telegraaf was werkzaam geweest, ontving hij in Augustus 1905 een telegram van den Gouverneur-Generaal Van Heutz, hem berichtend, dat, zoo hij naar Indië terug wilde keeren, hij te Semarang zou worden geplaatst, waar de positie van Ambtenaar voor Chineesche zaken veel belangrijker was dan op de Buitenbezittingen. Hij vertrok, dit als een redres beschouwend, dus weer naar Indië met standplaats Semarang en kwam daar midden in de toen opgekomen jong Chineesche beweging. Spoedig wist hij zoodanig het vertrouwen der Chineezen te winnen, dat het bestuur der Tiong Hoa Hwee Kwan schoolvereeniging hem vroeg, het beschermheerschap daarover te aanvaarden. Van toen af bracht hij de Ned. Indische regeering door bemiddeling van zijn chef, den directeur van Justitie steeds volledig op de hoogte van alles wat in den boezem der jong-Chineezen van de Handelsvereenigingen Siang Hwee, de clubs Soe Po Sia, enz. enz. omging, en meermalen werd hem hierover door zijn chef en den directeur van onderwijs hunne tevredenheid betuigd.

Henri Borel was het, die evenals mr, P. H. Fromberg, steeds heeft aangedrongen op emancipatie der zoo zeer achtergestelde Chineezen, op afschaffing van het passenstelsel en van de gehate politierol, op gelijkstelling voor straf en civiel recht enz. enz.

Tot al deze maatregelen is de Ned. Ind. Regeering ten

Sluiten