Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

WIND OP BE MOLENS.

de zijn eigen met wilde worpen door trapezen van kristal. Als het dan plots ophield, zat men er hijgend alsof er warelijk iemand van den toren was gestuikt en zijnen nek gebroken had. En met 't volgend kwartier begon het goud gekleede akrobaatje weer den hemel in te springen.

De democraat was content: hij zei dat hij een goeden toernee had gemaakt. Op zekeren avond hadden ze een meeting gegeven in een verlaten schuur. Boeren waren er gekomen en ook arbeiders. Daar er geen lampen waren en men malkander niet kon zien, deed hij bij iedere motie solferstekken aansteken om te tellen wie er van zijn meening was. Seffens kraakte de fosfoor dan. In de zwarte donkerte van de schuur vlamde dan, lijk processie-kaarsen, het kleine roode vlammeken der stekskens. Harde gezichten met door schaduw blauw-geslagen oogen lichtten er plots op. Dan doofde alles uit, de schuur dompelde weer weg in de dikke duisternis. Hij vertelde al lachend dat hij er dien avond bijkans weer eens aanstak. Een gedrang had hem tegen den achtermuur gedrumd. Hij had er zich in de donkerte langzaam voelen te pletter duwen. Met over de schouders heen te springen had hij zijn eigen kunnen vrijmaken. Dries zijn hart bonsde alsof hij nog den Moedigen zakdoek in de handen had.

— Thans, sprak Flanders, zijn we zekers van er door te komen bij de eerste verkiezing.

Ze hadden gedaan met hun haringen te eten. De zoon van den vlaskoopman verstond niets van politiek. Hij begon aan zijn pijp te trekken.

— Ziet ge, Flanders, sprak hij, 'k zie dat niet geerne, 'k zie de dingen anders in. Als ik bij de dompelaars kom, is 't niet om hun over politiek te spreken, 'k Zeg hun : patiëntie, de tijd zal komen waarop de wereld een geweten krijgt. Dien dag zal 't gedaan zijn met meesters en belasting, dan wordt ge weer vrije mannen. Ja, Flanders, de wereld moest een geweten hebben.

De democraat lachte luid:

— Arme jongen, ze riskeeren lang te wachten.

— Ehwel, nondedje! dan zingen wij het Heken van 't

Sluiten