Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

181

Inger koestert een groote, eerbiedige liefde voor haar vader, haar moeder daarentegen verafschuwt ze. Niet dat ze dit koppig toont, o, neen, ze is een trouwe en gehoorzame dochter, maar er zijn van die ziele-uitstralingen tusschen twee menschen, die aantrekken of afstooten kunnen. Zulk een ziele-uitstraling is er tusschen Inger en haar mooie moeder, als ze gaat zien dat haar moeder, de door het kind zoo verafgoode vader, beliegt en bedriegt.

In „Inger Skram" heeft de schrijfster geen mooi literair werk willen geven, het gaat hier om levensproblemen en levensbeelden.

Het boek is hoofdzakelijk de geschiedenis van den zielestrijd eener vrouw, die eigenlijk eerst aanvangt op bladzijde 61, als Inger verneemt, dat haar verloofde op zee verdronken is.

„Dien nacht was het alsof iets in haar dood ging, iets warms, iets zachts en gevoeligs", zegt de schrijfster. Is dit niet iets dat we allemaal hebben doorgemaakt, iets universeels dus, zoodat wij de schoone bladzijden die nu volgen zoo goed zullen kunnen begrijpen. Iets verder zegt de schrijfster evenwel weer: „Pas later begreep zij, dat het andere in haar niet dood was, maar gebonden, en op verlossing wachtte."

In deze weinige regelen ligt de evolutie van Inger Skram's vrouwenziel opgesloten, die in het geheele verdere boek ontwikkeld wordt. De zucht om te werken, te strijden, haar krachten te beproeven, iets te volbrengen, drijft Inger om het aanzoek aan te nemen van een man, Danielson, die met haar een groote restaurant-zaak wil oprichten. Zij heeft hem niet lief, zij kan niet meer liefhebben, haar liefdegevoel is met den jongen, dierbaren zeeman gestorven.

Er is echter nog een andere man die haar liefheeft, een nobele, dichterlijke, doch verlamde man, Israël Berg. Zij wijst hem af, omdat zij voelt dat ze moet strijden en werken, en een soort instinct zegt haar dat met Danielson haar strijd zwaar zal worden. Wij willen er hier echter even apart op wijzen, welk een prachtige figuur die Israël Berg in het boek is.

Sluiten