Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

voor een goed deel onder de Italiaansche zon, in Rome, af.

Aan dr. Jan de Vries danken we, dat „Chrysanthemum" van Hans E. Klinck in Nederlandsche vertaling binnen ieders bereik is gekomen. Hij heeft den schrijver in een inleidend woord gekarakteriseerd als een meester der moderne novelle, van de novelle die, ondanks haar kortheid, den roman in kracht en gewicht evenaart. Binnen enge grenzen wordt een groot deel samengetrokken en de innerlijke gespannenheid, welke daarbij ontstaat, werkt diep in op den lezer. Bij Klinck is de novelle, de roman in zijn naakte gedaante, ontdaan van het breed plooiende kleed der vele beschrijvingen en uitweidingen, opengelegd in zijn geheimste bedoelingen. De novelle van Klinck schakelt verschillende episoden aaneen, elk een keerpunt in het menschenleven, dat ons verteld wordt, samen, dat geheele leven omvattend. Als we het verhaal beëindigd hebben, dan zijn de vreugden en de smarten van een mensch in al zijn volheid de onze geworden, dan hebben wij dat leven niet alleen gezien, wij hebben het ook zelf geleefd. Hier is een dichter, die zijn kunst met vaste meesterhand beheerscht, die weet te scheppen en te bouwen, die een onbetwistbare originaliteit behoudt, hoe zeer ook leerling van eeuwenoude tradities — hier is een kunstenaar, eindelijk, die ons niet alleen wil verstrooien, maar ons wat te zeggen heeft.

„....Ach, ik vind het zoo jammer van de heele, heele wereld...." zoo eindigt deze novelle, de uiting van een machtelooze ontgoocheling. Die evenwel, dat voelen wij, uit het innige medelijden nieuwe levenskracht zal putten....

De inleiding, die dr. Jan de Vries voor „Chrysanthemum" schreef, was niet overbodig. Hans E. Klinck bleef vrijwel onbekend in ons land en de heer J. de Vries heeft in een luttel aantal pagina's, den lezer in Klinck's oeuvre een heel niet vluchtigen blik doen slaan. Zijn karakteristiek getuigt van evenveel liefde en bewondering als begrip en wanneer hij in zijn beknopt overzicht van het werk van Klinck doet uitkomen, dat in al z'n boeken dezelfde zware zonde terugkeert, het verraad aan een prille liefde, een zonde die wordt

Sluiten