Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

lucht, want zij zweeft boven zwarte zware, zwangere aarde...."

In enkele woorden heeft Hans E. Klinck de tragedie der menschelijke liefde in haar reine geboorte en troebele verwording opgeteekend. Soms hard en koel, vaak met mededoogen, in zijn troost om de verloren heerlijkheid. Dit is nu weer een boekje van nog geen zeventig bladzijden, ach hoe zeldzaam zijn deze literaire kleinoodiën toch, dat sterker tot het hart spreekt en den mensch innerlijk meer verrijkt dan een dikke roman in twee deelen.

Walt Whitman, een kosmosdichter van komende tijden, een studie door Ir. R. Loman. Uitgevers Maatschappij „Servire", 's-Gravenhage.

Walt Whitman is Amerika' s grootste dichter of liever hij was het, want reeds in Maart 1892 moest hij afscheid nemen van deze wereld, waaraan hij een geestelijken, schat naliet, zoo groot als waarmee maar heel weinig kunstenaars de wereld hebben verrijkt. Uit het Amerikaansche literaire leven vindt niet zoo heel veel den weg naar ons land en over het algemeen behoeven we daarover niet te treuren. Uit een zuiver artistiek en wijsgeerig standpunt beschouwd, kan Amerika voor het oude Europa niet zoo heel veel beteekenen. Den artistieken smaak welke zich in Amerikaansche films uit, kan men moeilijk hoog aanslaan en het sentimenteele en romantische, dat in de Nieuwe Wereld nog altijd opgeld doet, kan hier geen genade meer vinden. Er zijn heel weinig groote Amerikaansche geesten, die zich in het Europeesche geestelijke leven hebben ingeburgerd. Maar Walt Whitman is een wereldfiguur geworden, zijn werk vond wel den weg naar de oude wereld en in Europa is men hem gaan zien als een der grootsten onder de dichters en denkers van alle eeuwen. Dat is niet overdreven ofschoon de tijd, waarin we leven, met zijn broeder schap sleuzen en mystieke Godssymbolen voor de persoonlijkheid van Whitman als dichter en moralist, spoedig geestdrift ver-

Sluiten