Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELDENDE KUNST.

daarin niet meer om een peuterige verzorging van kleine onderdeelen, om de angstvallig-preciese gelijkenis, maar om de beeldende totaal-impressie, die een kop als van Toorop plastisch maakt. Men voelt in Koster's latere teekeningen, dat hij beeldhouwkunst met groote voorliefde heeft beoefend, en sedert hij 't portret-om-de-gelijkenis alleen, meer en meer heeft losgelaten en zich is gaan specialiseeren op den kop als masker-van-de-psyche in zijn figuur, heeft zijn kunst gewonnen. Portretkunst heeft rijke en breede phasen doorloopen; naast de devotie in de grafische kunst der portretten, die uit een artist als Holbein sprak, kennen we 't wèlverzorgde van 't portret, waar 't om de beeltenis in de allereerste plaats gaat; daarnaast noteeren we den verplastiseerden kop, die ons, als innerlijk van visie, 't meest aantrekt, en ten slotte vermelden we 't resultaat van de kunstbeginselen der cubisten in portretkunst, welk laatste princiep door den heer Koster niet in zijn werk wordt beleden.

Dat Koster veel voelt voor 't type in zijn ruimsten zin, voor 't uitdrukkingsvol masker, voor de sterk in grime aangezette „kop", getuigen zijn vele artistenportrètten, waarvan wij een gansche galerij in portefeuille door de weiwelwillendheid van zijn vader, dr. Koster, mochten bezichtigen. Veel wat in deze portefeuille bijeen was, zagen we o zoo gaarne eens in openbare tentoonstelling saamgelezen, want vele dezer portretten geven in krachtigen toets de zuiver-aangevoelde typeering der voor te stellen figuren, er zijn zelfs enkele simpele krabbels bij, die er reeds van getuigen, hoezeer Koster's oog gevoelig is zuiver te observëCrèn en hoezeer zijn hand en teekenstift zich willig toonen het waargenomene in sterke lijnen vast te leggen. Elke teekenaar met stevige lijnvoering, mét scherp oog, is tevens karikaturist, want karikatuur is consequent doorgevoerde en zélfs op de spits gevoerde uitdrukking en weergave van de markante eigenschappen van een kop. Dat wat er in zöo'n kop sprekends is, wordt géoutreerd weergegeven, het kenmerkende ervan wordt in overdrijving naar voren geschoven, zoodat de figuur als Zerrbild, als oververzadigd

Sluiten