Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELDENDE KUNST.

vreugde was even 't licht onzer sympathieke waardeering te doen vallen.

Krachtig en kloek, bijna oersterk zijn zijn teekeningen der vijf mannelijke figuren uit „Gijsbrecht van Aemstel", zooals Verkade en de zijnen ons dit werk van Vondel in forsche plastiek brachten. Grimmig-grotesk is Koster's kop van Grock, den bekenden revue-artist uit Parijs, dien hij persoonlijk voor zich deed poseeren, zooals hij alle artisten met sprekende kwaliteiten in hun masker naar 't levende model met breede en forsche lijn op 't papier zet. En aanschouw daarnaast de fijnere, zorgzaam-gedane, prachtkarikaturen, charges van fantastischen aard: nachtmerriekoppen, grillige waanbeelden van zijn verbeelding, kostelijk-burleske scheppingen van zijn speelschen en fijn-observeerenden geest. Met één karaktervol beeld geeft hij bij 't zien van een markant masker den eigenaard van 't type weer; hij voelt met éen oogopslag in een grijns of kop een rake overeenkomst tusschen zijn object en de ons omringende voorwerpen; zoo karakteriseerde hij een ruigen, pittigen kop van een bekenden artist, dien hij in foto zag hangen in mijn artistengalerij als: een knotwilg en die dartele speelschheid van zijn humorrijk vernuft, zijn scherpe visie, zijn 't kenmerkende in den persoon van P. P. Koster. In de dingen om hem leven koppen, portretten, zooals wisselwerkend de menschelijke maskers hem de gedachte aan voorwerpen suggereeren. Wél in elk opzicht de vaardige portretkunstenaar, die spontaan 't wezen zijner objecten aanvoelt en preciseert en wiens knappe teekentechniek ze ons tastbaar, frisch en met breeden toets in grafisch beeld weergeeft.

Sluiten