Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK VAN DEN KUNSTDANS.

voorafgaande, alles is af, beheerscht en niettemin geweldig vurig van dynamiek. Hij is expressionnist, zoowel in zijn dans als in zijn costumes.

Ook de samendansen van Dar ja Collin en Ormusson zijn van belang. Zij ontwikkelen een harmonische dualiteit van mannelijk en vrouwelijk bewegen, hoewel beide een enkele maal bedenkelijk naar een middelpunt zwenken, waartegenover staat, dat hun ruimtevulling en -verdeeling meestal bijzonder gelukkig is.

Edith von Schrenck wordt door het concertbureau Ernst Krauss gedurende de laatste jaren elk seizoen een paar malen hier gebracht met wisselend succes. Ook dit seizoen zagen wij haar een tweetal avonden en genoten van het schoons, dat zij ons bracht. Evenwel niet zonder angst. Want steeds sterker kwam bij mij het gevoel boven, dat ik reeds een jaar geleden had: Edith von Schrenck gaat achteruit. Dit is misschien wat kras gezegd; zoo erg is het ook niet, maar het blijft een feit: de dansen, die Edith von Schrenck tegenwoordig danst, zijn niet zoo goed als die, welke wij vroeger van haar zagen.

Dit kan tweeërlei oorzaak hebben. Of de capaciteiten van de danseres zijn niet meer zoo groot als voorheen, óf zij zelf geeft er de voorkeur aan, nieuwere dansen te brengen, die naar mijn meening minder goed zijn, dan de oudere. Theoretisch staat de gedachte wellicht hooger, zijn de nieuwe dansen wellicht minder programmatisch, het practische resultaat valt niet weg te cijferen, dat er aan kracht en aan expressiviteit veel is verloren gegaan.

Ik heb Edith von Schrenck's programma's nog eens doorgebladerd en kwam tot de ontdekking, dat de groote overgang — om een neutraal woord te gebruiken — plaats vond in den zomer van 1925. Programma's van vóór dien tijd bevatten namen als Polichinelle, Besiegt, Gebet, Gefesselt, Last, Marsch, Wellen, Schmerz, Kampf, Zigeunerin. In de latere programma's zijn deze nagenoeg geheel verdrongen door de „Vier Jahreszeiten", op zichzelf zeer goed, de veel zwakkere Suite in alten, Stil, Auftakt, Gothisches Lied en

Sluiten