Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB „COMÉDIE FRAN9AISE" IH GISTING.

hij tot een aanzienlijke schadevergoeding worden veoordeeld.

Twee jaar geleden werd na de pensionneering van Silvain, de Férandy „doven" van de „Comédie Francaise". Ambtshalve kreeg hij dus zitting in den Raad van Beheer, waarin hij tegen de bedoeling van het decreet in, dat samenstelling en functie van den Raad voorschrijft, eenigszins als dictator optrad, naast zijn jongeren collega Alexandre.

Na een jaar bestuur van Fabre, den administrateur, en de Férandy was de „Comédie Francaise" in volle gisting.

Sedert enkele weken vooral zijn de incidenten, die hier al gauw tot „schandalen" worden opgeblazen, niet van de lucht.

Twee van die incidenten verdienen vermelding, wegens het licht dat zij werpen op Fransche tooneeltoestanden.

De Fransche Staat heeft rechten op de „Comédie Francaise" die een rijkssubsidie ontvangt van 500.000 fr. (op een jaarlijksch budget van 8 millioen fr.!) Bovendien heeft zij vrijelijk beschikking over den schouwburg, die Staatseigendom is.

Van die rechten wordt nog al eens misbruik gemaakt door den minister van onderwijs, onder wiens gezag de kunstinstellingen staan.

Toen nu in Mei 1924 het Cartel aan de regeering kwm, eischte de minister van onderwijs Yvan Delbos de opname van vier actrices, zijne beschermelingen, allen met weinig talent en toekomst! De administrateur, Emile Fabre, trachtte in verzet te komen tegen den ongemotiveerden eisch, daar hij wist dat noch het talent der voorgestelde actrices noch de samenstelling van de „troupe" de engagementen wettigde. Maar toen een der kabinetchefs van den minister hem aan het verstand bracht dat hij, indien hij in zijn verzet volhardde, zijn positie op het spel zette, gaf hij toe. Tegenover den Raad van Beheer evenwel herhaalde hij het gebaar van Pontius Pilatus.

De „sociétaires" van den Raad vonden het gebeurde een

Sluiten