Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE „COMIÏDIE FEANQAISE" IN GISTING.

trouw in zijn houding, dat de overgroote meerderheid zijner kameraden hem tér zijde kwam. Zij hadden bijna allen en ieder op zijn beurt geleden onder de willekeur van de ministers, die zich nooit lieten leiden door de eischen der kunst. Het verzet van Fresnay had hun volle instemming en gaf hun opluchting. En zij verbonden er zich toe, indien hij geen voldoening kreeg en inderdaad de Comédie verliet, hem geen proces aan te doen.

Mad. Thomsen, die op regelmatige wijze gereëngageerd was en in het optreden van Fresnay geen principiëelé redenen maar een persoonlijken aanval op haar vond, wilde de verkregen positie niet prijs geven. En daarom is Fresnay heengegaan, tot groot verdriet van zijn kameraden, die na tevergeefsche pogingen om hem op zijn besluit te doen terugkomen, ontroerd afscheid namen van hun jeugdigen kunstbroeder, die getoond heeft, naast zijn groote artistieke en litteraire gaven zooveel karakter te bezitten.

En tengevolge van een lichtvaardig en ongewenscht ministeriëel ingrijpen in de zaken van den Kunsttempel, die de roem van Frankrijk is, heeft deze thans een groot en veelbelovend acteur minder, die niet gemakkelijk is te vervangen in zijn klassiek repertoire.

Mad. Thomsen, die de oorzaak is van het vertrek van Fresnay, lieveling van het schouwburgpubliek, zal door dat publiek wel niet met veel geestdrift worden ontvangen, indien zij weer op de planken komt.

Gelukkig voor haar staat zij onder bijzondere protectie van minister Painlevé.

De zaak Silvain is van een anderen aard.

Is Fresnay een der jongste sociétaires, Silvain is de oudste en de „doyen" van de Comédie Francaise. En dat voor de tweede maal.

Hij werd toch, tijdens het korte ministerschap van Francois Albert, door dezen gepensionneerd in 1924. Maar de

Sluiten