Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E ENIGE VLAAMSCHE BEELDHOUWERS.

beste onder deze, namelijk de Fransche penningsnijders, als

voor de onze Zelfs op het werk van de voortreffelijkste

zijn de verzen toepasselijk, waarmede een Latijnsch dichter zijn eigen verzen beoordeelde. En dan nog zijn er enkele, — ik zal maar liefst geen namen noemen —, die toch hoofdzakelijk middelmatige dingen inzenden.

Wat nu de gewone, — ik zou willen zeggen de „staande" beeldhouwwerken aangaat, van deze aarzel ik niet te zeggen, dat er al bizonder weinige onder waren, die verdienen „grootsch", nauw een paar, die verdienen „monumentaal" genoemd te worden. Dit kan moeilijk anders in een tijd, waarin de beeldhouwers maar heel zelden worden uitgenoodigd, om samen te werken met de bouwmeesters en, zooals in de Oudheid, friezen, frontons en mauzoleeën, of, in de Middeleeuwen, den Renaissance-, den Barok- en zelfs den Rokokotijd altaren, preekstoelen, biechtstoelen, koorgestoelten, kommuniebanken en praalgraven uit te voeren. Sedert meer dan anderhalve eeuw is de skulptuur in onze streken er toe gedoemd, hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, stukwerk te produceeren. Stukwerk niet alleen de posturen en postuurtjes van allerlei soort en grootte; stukwerk de koppen en busten; stukwerk zelfs de zoogezeide, vaak zoo weinig imponeerende, want zoo kleintjes opgevatte en zoo braafjes gedane „stand- en ruiterbeelden"!

Intusschen zal het nog wel minstens een halve eeuw, ja wellicht langer duren, eer „de vermogenden" van de kunst hoog genoeg zullen denken, eer „de openbare machten", zelfs die van goeden wille zijn, over genoegzame geldmiddelen zullen beschikken, om de beeldhouwers de gelegenheid te geven, iets groots en grootsch te scheppen. En dan nog moet het voor den Oorlog in zekere landen zoo prachtig ingezet, maar sinds 1919 gestaakt werk van de nieuwheidbrengende architecten, opnieuw opgevat en op ruimer schaal doorgevoerd worden! In België is daar wellicht eenige hoop op.

Wanneer men met objektieven blik het in de bedoelde en overigens ook in andere „salons" tentoongestelde beschouwt, vindt men naast heel wat dingen, die door mees-

Sluiten