Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE VLAAMSCHE BEELDHOUWERS.

wijken, om ons zoo diep aan te grijpen. Hij bleef er volop in! Al kopieerde hij ze niet!

Ook zijn „Galathea", — een schets, — is voortreffelijk? Het levend-worden Van het schoonheids-ideaal van den kunstenaar is hier weergegeven! Vergroot, — de kunstenaar wil het op aanzienlijker schaal uitwerken, — zal dat een heel mooi werk zijn, vooral, als het fijne hoofd wat minder achterover ging liggen....

Vereycken is een portretten-boetseerder van meer dan gewone gaven. Dit bewijzen deze heele reeks: „De Antwerpsche Penningsnijder Julius Baetes", „Kunstschilder Edgar Wiethase", „De Vlaamsche Dichter Willem Gijsels", „De Deklamator Julius Plateau", en verscheidene andere meer. Vereycken boetseert met lenigen, vluggen duim, in breede vlakken; houdt alleen rekening met de karaktergevende bizon derheden; weet houding, gebaar en uitdrukking te treffen. Wat zijn b.v.: de nonchalance van Baetes, de aristokratische voornaamheid van Wiethase, — ,,la ligne" zou de Franschman zeggen; — het zwaarmoedige van Gijsels, en het goedronde, joviale en gedecideerde van Plateau raak vastgehouden!

Een voortreffelijke fantazie van Vereycken is: „Ik leef, waar ik kleef!" In vlekkeloos, ondooraderd wit marmer! Had ik te beschikken over meer ruimte, dan zou ik het beproeven, te doen uitschijnen, niet alleen de malschheid van die vormen, — het marmer wordt hier werkelijk levend vleesch! — maar nog meer het innige gevoel van extaze, dat dit fijn-omlijnde vrouwekopje uitdrukt, een extaze, half van de ziel, half van de zinnen, extaze van liefde en zelfverzaking, van opgaan — heelemaal in een ander! Wat ligt dat hoofdje teer op den linken, gemolligen schouder, waarop een mooie hand de lange streel vingeren spreidt! En wat een zaligheid drukken die toeë oogen en die glimlachende open mond uit! De ware titel zou zijn: „Extaze"!

Vermelden moet ik nog de treffende groep, „Barrabas en Jezus", — welgeslaagd de tegenstelling tusschen den sereenen Lijder en den ruwen onstuimigen boosdoener; — een voorstelling van „Een Soldaat uit den Grooten Oorlog",

Sluiten