Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE VLAAMSCHE BEELDHOUWERS.

saamgedrongen, pittige levenswaarheid in al dat volkje'

Waant men terecht het gestreuvel te hooren van de lange vlerk- en staartvederen van den „Kalkoen", de ganzen hoort men kwekkeren en den beer tusschen de lippen brommen.

Van Collard ken ik ook een borstbeeld, dat verrast door welgeslaagde, levendige gelijkenis; dat van den oudenkunstschilder „Juliaan de Vriendt".

. Al den lof, aan Collard gegeven, verdient Collin. Ook hij doelt naar het karakteristieke en raakt — daarboven uit — het stijlvolle. Dit slag op slag, altijd met verbluffende raakheid. Het gaat niet, hier een overzicht te geven van zijn talrijke werken. Uit het geheugen wil ik er enkele noemen, die zeker wel tot zijn beste hooren. ... Ik bewonder zonder voorbehoud zijn van leven trillenden „Poetsen makenden Arend", zijn „Verliefde Tijgers", en vooral dit meesterstuk, „Stervende wilde Os". Een schat van observatie steekt er in deze dingen! Deze „Stervende Os" is minstens zoo aangrijpend als het vóór vele jaren terecht ook door mij zoo

hoog geprezen „Oud Mijnpaard" van Meunier Wat een

meèwaren in dat vallens-gereede achterlijf !

Treffend, vol humor, „Aap en Papegaai", „Wijkende Beer" en „Vijf gekroonde Adelaars". Men bestudeere deze scherp-geziene koppen, de houding ervan, den blik van die oogen! Erke arend is een eigen persoonlijkheid! Het is meesterwerk.

Hoe dikwijls zag men, hier in Vlaanderen, van een onzer boetseerders, dingen, die wedijveren kunnen met „Vrijende Tijgers"? Dit laatste is weinig minder dan een meesterstuk! AI mag er hier wellicht wat te veel gedetaljeerd zijn, zelfs grafisch gedetaljeerd, wat een schat van rake observatie, van intuïtief begrijpen en navoelen, van humor zit er in deze groep! Hoe wonder juist dat liggen van het baasje en dat hurken, kruipen van het wijfje! Dat tegen elkaar wrijven van de beide kinnen, dat wellustig staartkronkelen, dat half dreigend klaarhouden van den gebalden rechten voorklauw, hoe treffend gezien en gedaan naar het leven, volop naar 't leven!

Sluiten