Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL OVERZICHT.

éénigen, voor wier spel hij de verantwoordelijkheid aanvaardde — noch de directie noch de tooneelspelers, die zijn regie toch eerst hadden aangenomen, aan zijn aanwijzingen en eischen gevolg gegeven, zoodat hij zich niet aansprakelijk stelde voor de mislukking. Herr Lieber had dit vooruit op zijn vingers kunnen uitrekenen, en het is mij een raadsel hoe hij ooit gedacht kan hebben, dat b.v. een oude actrice als mevr. Tartaud, die de Monna Vanna reeds zoovele malen te voren had gespeeld op de wijze, die zij natuurlijk voor de ware hield, opeens hare opvatting er van zou veranderen en naar de zijne vervormen. Het is, vrees ik, een onbegonnen werk voor een buitenlandschen regisseur, iets te beginnen met bekende oudere en oude, geroutineerde Nederlandsche, die reeds jaren en jaren gewend zijn, volgens eigen opvatting een rol te spelen, tenzij die Nederlandsche kunstenaars genoeg vertrouwen in hem hebben — een vertrouwen, dat onbegrensd en absoluut moet zijn — met genoeg zielegrootheid en onpersoonlijke, opofferende liefde voor de kunst, om hun oude opvattingen overboord te gooien, en zonder de minste onwilligheid al zijn aanwijzingen blindelings, hoewel toch met hart en ziel te volgen. Het is hier „entweder oder", er kan niet het minste tusschen. Als de heer Oharow niet als vertrouwd en geliefd, maar onbeperkt dictator kan optreden, waar alle persoonlijke ijdelheidjes en eigenzinnigheidjes .gehoorzaam voor bukken, moet hij maar liever bij de eerste repetitie al uitscheiden, want dan komt er toch niets goeds van. Nog ééns: laten wij het beste hopen!

Ik kan dit Overzicht niet eindigen zonder het veertig-jarig tooneel-jubileum te memoreeren van Nap de la Mar in Dr. Stieglitz. Reeds vroeger uitte ik in deze pagina's mijn geestdriftige bewondering voor het groote, dat hij in deze rol presteerde, en waarin hij zich niet alleen een komiek toont van den allereersten rang, maar ook een diep serieus, geniaal tooneelspeler, die gerust naast een grootheid als Louis Bouwmeester mag worden genoemd. Het was èn een verrassing èn een openbaring voor mij, deze schoone dramatische kwaliteiten in Nap de la Mar te leeren kennen, dien ik vroeger alleen als een voortreffelijken komiek gekend had. Ik ben er van overtuigd', dat, zoo hem slechts de gelegenheid wordt geboden — een gelegenheid, die niets minder dan een plicht is voor kunstlievend Nederland — er groote dingen van Nap de la Mar, b.v. in de Molière-stukken, zijn te verwachten.

ODe laatste maand bracht nog eenige premières, die geen van allen bizondere toone el-evenementen bleken te zijn. Een oorspronkelijk Nederlandsch stuk, De Vrouw, de Ridder en... . nog Iets, onder den pseudoniem Cornelis Giovanni, door Het

Sluiten