Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NARCISSEN.

dit te zeggen. Hun verhouding leek hem wel soms belachlijk, maar deze opwelling verstoorde nooit de rustige harmonie die er was tusschen hun beiden.

Nu was hij echter in een nieuwe periode geraakt en zag hij haar gebrekkigheden van lichaam en ziel, die volkomen samenvielen, met meewarige helderheid als daadzaken die haar ongeschikt maakten om werkelijk bemind te worden. Zij vervulde plotseling slechts een klein deel van zijn bestaan. Hij had vaak anemonen en viooltjes gekocht in de lente, hij bracht nu narcissen mee omdat die goedkooper waren en hij meende dat deze zuinigheid enkel hemzelf betrof daar de bloemen toch in zijn kamer werden neergezet.

Deze overwegingen waren zeer in de laagte van zijn bewustzijn. Hij was als mathematicus en sterrekundige onderwijl met veel meer aandacht bij een der meetproblemen van zijn tijd en daar dit denken onderweg meer peinzerij werd dan geconcentreerde hersenarbeid, zag hij de omlijning en de kleur geheimzinnigheid der huizenrijen en het bekoorlijke blauw en wit der onstuimige voorjaarsluchten even belangstellend aan als de ijle reken-opgaven in zijn hoofd en dit was tezaam, wist hij, een aangenaam dwalen van de ziel die graag en altijd weer geloofde in de grijpbaarheid van het onvatbare.

Eensklaps stond een man naast hem die met een beleefd glimlachje even zijn aandacht vroeg. Hij had een narcis in de hand. ,,U hebt één van de bloemen verloren," zei hij als terloops en overhandigde Voorbeitel de narcis. Deze nam starend-verbaasd de bloem aan. Het was de narcis senverkooper zelf die hem deze bloem bracht, — hoe was het mogelijk dat die man voor zulk een bagatel hem tot hiertoe had nageloopen? Even maakte dit zonderlinge voorval zijn gang onvast, daarop meende hij dat iets dergelijks zich misschien toch wel vaker voordeed. Hij liep dan weer met gewone onverschillige oplettendheid als andere menschen, kwam thuis en werkte en ontspande zich als andere dagen.

Den volgenden dag kocht hij ergens een paar handschoenen. Het waren donkerbruine handschoenen van fijn soepel

Sluiten