Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL OVERZICHT.

669

los" en veelmaals grof. Er komt(ook nog pretentie van moderne filosofie in voor, doch daar zal ik maar niets van zeggen. De regie werkt er, hyper-modern, in met op een achterdoek bioscoop-achtig getooverde landschappen en straten en zelfs drijvende wolken, en er worden allerlei vreemdsoortige, schelle geluiden bij gemaakt, terwijl een piano achter het scherm nu en dan Cabaret-achtig begeleidt. Natuurlijk ontbreekt de Charleston niet, en Tilla Durieux toont er zich, behalve actrice, een moderne danseres in ,,de tout premier ordre". Zelfs komt er een tafereel in voor, waarin zij bepaald acrobatische toeren vertoont, die in een Variété furore zouden maken.

Kort en bondig gezegd: dit „moderne mysteriespel" is in den grond niet veel meer dan malle poppenkasterij, en getuigt van een hopeloos verwrongen mentaliteit. Hoeveel Tilla Durieux al haar groote talent er in aanwendde, heeft het geen oogenblik diepen indruk gemaakt.

Wat nu zeer jammer is, is dat zij met dat fiasco haar derde Tournée in ons land inzette, en daarvoor de zeer schoone herinnering bedierf, welke men van haar had bewaard, in stukken als Der Schatten, en Hedda Gabler. Daarbij kwam, dat zij bij vorige Tournée's twee eminente, haar zoo goed als ebenbürtige kunstenaars om zich had als Stahl Nachbaur en Schröder, maar in deze derde veel mindere krachten had medegebracht.

De twee andere stukken, waarin zij optrad — andere konden met saamgebrachte troep niet tijdig meer worden ingestudeerd — waren Bernard Shaw's Frau Warrens Gewerbe en Strindberg's Fraulein Julie.

Haar creatie van Frau Warren, zoo geheel anders dan de ons hier bekende van Nederlandsche en ook buitenlandsche actrices, heeft in sommige critiek-kringen verwondering en zelfs teleurstelling gewekt. Mijns inziens ten onrechte, ik vind haar opvatting juist de meest voor de hand liggende. Zij speelde haar namelijk zeer weinig dames-achtig en zeer sterk herinnerende aan haar Gewerbe. Als men bedenkt, wat dit Gewerbe eigenlijk wel is, en uit welke kracht zij er toe omhoog gekropen is, uit welk armoedig misère-bestaan uit de onderste lagen der maatschappij, is het volkomen begrijpelijk, dat het Gewerbe op haar gezicht te lezen, uit haar stem te hooren, en uit al haar bewegingen zich doorloopend manifesteerend is. Een vrouw met zulk een „Profession" (Mrs. Warren's Profession is immers de Engelsche titel) kan nooit een dame worden, al heeft zij ook nog zooveel geld verdiend.

Zoodra Tilla Durieux in de eerste acte maar op het tooneel verscheen, kwam de ongure „Profession" tevens op de planken, en bleef als een bedorven sfeer om haar heen trillen. Zij speelde

Sluiten