Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

670

TOONEEL-OVEKZICHT.

Mrs.Warren verder precies zooals ik deze rol onlangs in het Duitsche tooneel-tijdschrift Der Schatten gekarakteriseerd zag: „Bordelwirtin und Mutter, sentimental, wahrhaft und verlogen, tierisch und doch menschlich."

Prachtig heeft Tilla Durieux het menschelijke van Frau Warrens' moeder-zijn en het smartelijk gewonde van het moeder-dier, dat zich haar kind ziet ontnomen, uitgebeeld. Hetgeen mij bizonder trof was het geheele stuk door het gespannen nerveuze van haar spel. Deze fijne nervositeit ontbreekt gewoonlijk bij Duitsche actrices, en is van een echt Fransch karakter, maar Tilla Durieux (die niet Durieux werkelijk heet, maar Godeffroy) is van vaderszijde vrij van Fransche origine, en dus zeer zuivere Duitsche.

Ook in Strindberg's Fraulein Julie heeft zij zich de groote kunstenares getoond, zooals zij zich de vorige Tournée's had leeren kennen. Ik ken alleen Asta Nielsen — maar dan mimisch en plastisch, op het doek, zonder het gesproken woord — die even als Tilla Durieux zóó een afschuwelijke zielsontreddering kan doen gevoelen, en het publiek zóó kan doen huiveren voor een onontkoombaren afgrond van eenzame, hulpelooze zelfvernietiging.

Laat ik ten slotte nog even een laatste stuk van het Rott. Hofstad Tooneel, als seizoens-afscheid, memoreeren, namelijk

Mijnheer en Mevrouw Die en Die van Denys Amial.

Eigenlijk ware als titel Monsieur et Madame et Amant un Tel juister geweest, want het is weer een Driehoek-stuk, maar een fijn, van het beste soort. In de le acte is Mevrouw in gevaar, en natuurlijk ziet de goedige Mijnheer het niet, in de tweede gaat zij er met Amant un Tel vandoor, en in de derde komt zij weer berouwvol bij Mijnheer terug. Het gegeven is niet nieuw, maar het wordt zóó fijn en geestig ontwikkeld, met zulke komische scènes en een heel klein tikje aandoenlijke „zieligheid" van den man er doorheen, dat men niet recht weet of men nu lachen moet om den sulligen „cocu" Mijnheer, dan wel oprecht medelijden met hem hebben. Het stuk gaf vooral Gimberg gelegenheid te toonen (als Monsieur), welk een voortreffelijk acteur wij in hem bezitten. Tevens deed het ons betreuren, dat een actricetje als Lily Bouwmeester, vol belofte voor de toekomst, en een zeer talentvol acteur als haar man Theo Frenkel Jr., van het Tooneel zijn weggeloopen naar de operette (van Jacq. Bijlevelt) waarin zij in 't volgend seizoen zullen debuteeren.

Sluiten