Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOTANICUS PRO FORMA.

753

thuis. Karei zat den geheelen dag op zijn kamer te kniezen, want hij durfde zich niet op straat te vertoonen; daar geneerde hij zich voor. Een ieder zou 't hem immers aanzien, vooral die lieden, die hem iederen dag op tijd ontmoetten, dat 't met hem gedaan was. Ze zeggen van zoo iemand dat hij „op" is. „Versleten"! Voor de zooveelste maal zat Karei zich weer op te winden. Hij dacht terug aan den tijd, dat hij nog hoofdcommies was, dat het machientje draaide; eentonig weliswaar, maar toch aardig en nu stond dat ding stil, voor eeuwig. Gelaten wachtte hij op de post.

De post kwam, 't was slechts een courant. Het blad van „de pers". Wat is dat nu weer 'n flauwe mop. Wat heeft hij daar mee voor om mij zoo'n snertblad te sturen, 't Is waarachtig, de vent kan niet anders dan schertsen en spotten. De ernst des levens, daar is hij heelemaal niet achter en dat leert hij ook nooit — mopperde Karei. Achteloos doorliep hij het nieuws; niet veel zaaks natuurlijk.

„Wel potverdrie, wat lees ik me daar" — riep hij eensklaps uit.

Twee berichtjes waren met blauw potlood omlijnd. Onder de „officieele berichten" stond woordelijk te lezen wat reeds in andere bladen had gestaan. „Hè, wat is dat voor onzin; is de vent gek? 't Is een schurkenstreek — siste Karei woedend. Onder de rubriek .Gemengde berichten" las hij:

,,'s Hage. Men deelt ons uit ambtenaarskringen mee: Wie „had 't ooit kunnen bevroeden, dat de heer K. Stoppel, „hoofdcommies plotseling 's lands dienst gaat verlaten en „dit op eigen verzoek. Temeer verwondert men zich over „dit ontslag waar de heer Stoppel aangeschreven staat als „één van de bekwaamste ambtenaren. Officieus was „bovendien bekend, dat binnen enkele weken de bevordering tot referendaris te wachten was. Zijn heengaan zal „door jongere ambtenaren wel gevoeld en ten zeerste „betreurd worden, omdat hij als chef geboekt stond als ,,'n persoon recht-door-zee. Uit betrouwbare bron werd ons „meegedeeld, dat de heer Stoppel zijne studies in de botanie „wil voleindigen en den referendaristitel er prijs aan geeft.

vih 6

Sluiten