Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FEATELLINI.

blijft. Je zult naapers genoeg krijgen, maar jullie zullen altijd te kennen zijn aan twee onnavolgbare eigenschappen : den zuiveren stijl en de beminnelijkheid....

Copeau schreef het vier jaar geleden en zoo is het gebleven tot op den huidigen dag. Over de geheele wereld bekende, beroemde, maar eenvoudige clowns. Volmaakt in de techniek der clownerie, toch verrukkelijk spontaan in hun dolle caprices. Van onze kinderjaren af oefent de wonderlijke, onwerkelijke wereld van het circus, aantrekkingskracht op ons uit. Veel later begrijpen we het waarom; de weemoed van het leven ligt daarin, de onbestendigheid der dingen, 't klatergoud van het gevonden geluk in den lichtcirkel der verbeelding, het trieste komen en gaan, vanwaar.... waarheen ?

Maar er is ook iets van de vreugde, om de zich fel uitlevende vrijheid. Bovendien, al zijn wij nog zoo modern, in ons hart zijn wij toch allemaal nog dol op romantiek; en is er iets ter wereld, waarin ten allen tijde, de romantiek kleurrijker en bekoorlijker voortleeft dan in het leven van een clown ?

We houden van Pierrot; aan het slot van den Paljas hebben we vochtige oogen: e finita la commedia....

„De man die de klappen krijgt", vinden we een prachtstuk; och, er zijn immers voorbeelden in overvloed, die bewijzen, dat op het publiek ,,de clown" een diepgaanden invloed van groote innerlijke waarde uitoefent.

Er zijn natuurlijk clowns en clowns. „De Fratellini verschillen van andere clowns door een raadselachtig samengaan van overdrijving en fijngevoeligheid, door een waardigheid, die boven alle wetten van redelijkheid, tot in het volmaakt dwaze wordt doorgevoerd". Zoo luidt de uitspraak van een bekend auteur, die we opgeteekend vinden aan het slot van het boek van Pierre Mariel. Wie voelt voor den clown en zijn kunst, die schaffe zich dit kostelijk boek met de geschiedenis van de Fratellini — in uitnemende Nederlandsche bewerking — aan. Het brengt de geschiedenis van drie clowns, van drie potsenmakers, maar het is een boek vol levenswijsheid, waaruit men telkens weer

Sluiten